Separation anxiety and saying goodbye จิตวิทยาเด็ก

คำว่า “... บ๊ายบาย ลูก เดี๋ยวเราเจอกัน" สำคัญไฉน? จิตวิทยาเด็ก "See you later Alligator! Separation anxiety and saying goodbye" บทความโดยครูจิตต์ แปลโดยแมงผึ้ง Scroll down for English! ไม่ว่าคุณจะอายุ 3 ขวบ หรือว่า... 35 ปี การแสดงออกผ่านทางคำพูดระหว่างสมาชิกในครอบครัว เป็นเสมือนวัฒนธรรมเพื่อให้รับรู้ได้ถึงความ ความรัก ความไว้วางใจ และความอบอุ่นทางใจ ความรู้สึกกลัว กระวนกระวายและเครียด เมื่อเด็กๆจะต้องแยกจากผู้ปกครองที่เรียกว่า Separation anxiety เป็นหนึ่งในขั้นพัฒนาการของเด็ก เป็นปรกติของเด็กๆในช่วงอายุระหว่าง 1-3 ขวบที่จะแสดงอารมณ์ด้วยการร้องไห้และเกาะติดในเวลาที่ต้องแยกจากคุณพ่อคุณแม่ รูปแบบอารมณ์นี้คือความวิตกกังวลจากการพรากจาก (separation anxiety) ซึ่งเป็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่มือใหม่อาจจะเกิดความกังวลได้ในการที่ลูกรักจะต้องแยกกับคุณพ่อคุณแม่ ทั้งนี้ประสบการณ์ดังกล่าวเป็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ทุกคนต้องเจอครับ กระบวนการนี้มักจะจบลงในช่วงอายุประมาณ 3 ขวบ