CAMPER PROFILE

Welcome to the camper profile page! This page will contain different badges that your child has received throughout the different camps they have attended.

กัญญากร สุวกุลอริยา แพ็ตตี้

Read More

Reflection Reading Instruction
คู่มือการอ่านแบบสะท้อนทักษะ

[Level1]

In this maker camp, we learn the fundamental of designing 3d objects. Based on the design thinking method, students will unleash their creativity by designing a product of their interest, understanding the imagination world’s dimension, and learning to combine geometry to create their unique form.

Camp Photos
Planning (การวางแผน)
Spatial (ความเข้าใจมิติสัมพันธ์)
Concentration (สมาธิในการจดจ่อ)
Adaptation (การปรับใช้เครื่องมือตามสถานการณ์)
Exploration (ความช่างสงสัย ทดลองค้นหาวิธีการใหม่ๆ)

น้องแพตตี้มีความสนใจในเครื่องพิมพ์ 3 มิติ และจะตั้งคำถามกับคุณครูอย่าลงรายละเอียด อย่างเช่น เครื่องนี้ทำงานอย่างไร พลาสติกจากหลอดกลายเป็นของเล่นได้อย่างไร น้องแพตตี้มีพัฒนาการด้านความเข้าใจในมิติที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาของการเรียน จากในช่วงแรกที่ไม่คุ้นเคย จนถึงในวันที่ 3 ที่น้องสามารถหมุนมุมกล้องและ เลือกวางรูปทรงในตำแหน่งที่ต้องการเพื่อสร้างชิ้นงานตามจินตนาการได้ตามต้องการ น้องแพตตี้มีจินตนาการที่ลงรายละเอียดในชิ้นงานของน้อง น้องสามารถเล่าเรื่องราวถึงที่มาที่ไปและ function การใช้งานให้คุณครูฟังได้อย่างชัดเจน น้องแพตตี้สามารถเข้าใจกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ ก่อน – หลัง ตามลำดับของการ coding ได้ อย่างเช่นการวางแผนสร้างชิ้นงานจากฐานไปจนถึงยอด หรือการ coding ควบคุมของเล่นเพื่อให้ไปถึงจุดเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ น้องมีความช่างสงสัยและมักพยายามค้นหารูปทรงใหม่ๆเพื่อทำมาประกอบเป็นชิ้นงานตามจินตนาการของตนเอง

13 December 2020

A magical world has returned to us. In this camp, we will go on an adventure for a rainbow pony’s grant. Explore a legend of a lost icy cold dragon scale. And help Santa and his elves make toys and presents for you and all your friends in this yearly special!

MULTIPLE INTELLIGENCE

เหรียญตรานี้สะท้อนถึงความสามารถด้านภาษาอย่างเด่นชัดในวันที่มาค่าย สามารถเรียนรู้เรื่องคำได้อย่างรวดเร็ว สามารถพูดสื่อความคิดและความรู้สึกได้อย่างชัดเจน เล่าเรื่องได้ดี และจะเรียนรู้ได้ดีจากการ ฟัง พูด อ่าน เขียน

SPECIAL ACHIEVEMENT

เหรียญตรานี้สะท้อนให้เห็นถึงทักษะด้านการอดทนรอคอย มีความสงบนิ่งเพื่อรอเวลาที่เหมาะสมในการทำภารกิจต่างๆได้ในวันที่มาค่าย

Camp Photos

21 November 2020

Once upon a time, students at Taitonmai Camp travelled back through time to the land of the dinosaurs. They ventured through ancient Earth to find precious stones, dug for fossils in the sand pit, made prehistoric masks, rescued dinosaurs eggs and survived a volcanic eruption. What a day!

MULTIPLE INTELLIGENCE

เหรียญตรานี้สะท้อนถึงความสามารถด้านมนุษยสัมพันธ์อย่างเด่นชัดในวันที่มาค่าย เด็กที่มีความสามารถในด้านนี้จะสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี มีความเข้าใจในผู้อื่นสูง มีความ สามารถพิเศษในการสังเกตรับรู้ความรู้สึกและอารมณ์ของผู้อื่นได้ดี มักจะมีลักษณะที่เป็นมิตรและเปิดเผย ตามธรรมชาติ มีความสามารถพิเศษในการเป็นผู้จัดการหรือหัวหน้าทีม

SPECIAL ACHIEVEMENT

เหรียญตรานี้สะท้อนให้เห็นถึงผู้มีความใฝ่เรียนรู้ มักตั้งคำถามต่อยอดในสิ่งต่างๆที่สนใจในวันที่มาค่าย

Camp Photos

[3-5 Yrs] 28 June 2020

A great storm sunk a legendary pirate ship in the middle of the ocean. We’ll explore the shipwreck to see what treasures and secrets we can uncover! What lies beneath the surface, and what will it take for us to find out?

MULTIPLE INTELLIGENCE

[Level 2 Badge]

เหรียญตรานี้สะท้อนถึงความสามารถด้านดนตรีอย่างเด่นชัดในวันที่มาค่าย มีทักษะด้านการฟัง ความเข้าใจในเสียงสูงต่ำ เบาดัง เข้าใจในจังหวะ สามารถสร้างเสียงดนตรีและจังหวะ มีความไวต่อเสียงที่อยู่รอบตัวในชีวิตประจำวันและเรียนรู้ได้ดีจากการฟังเสียงต่างๆ

SPECIAL ACHIEVEMENT

เหรียญตรานี้สะท้อนให้เห็นถึงผู้ที่มีความฉลาดทางอารมณ์สูง มีความสามารถในการรับรู้ ระบุ ประเมิน และควบคุมอารมณ์ตนเองได้

Camp Photos

[3-5 Yrs] 15 Mar 2020

Our next adventure awaits in a galaxy far, far, away. Past our solar system and milky way lies mysterious planets and never seen before aliens! Journey into the stars with us to create glow in the dark tools and and invent light sabers.

MULTIPLE INTELLIGENCE

เหรียญตรานี้สะท้อนถึงความสามารถด้านธรรมชาติอย่างเด่นชัดในวันที่มาค่าย ปัญญาในด้านนี้จะเกี่ยวกับการเข้าใจสิ่งแวดล้อมรอบตัว ทั้งสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิต เด็กที่มีความสามารถในด้านนี้จะสามารถรับรู้และสังเกตธรรมชาติของพืชสัตว์ ชอบ อยู่นอกบ้าน เล่นกลางแจ้ง รู้จักและเข้าใจสิ่งแวดล้อมได้อย่างลึกซึ้ง

SPECIAL ACHIEVEMENT

เหรียญตรานี้สะท้อนให้เห็นถึงผู้ที่มีความกล้าหาญในการสำรวจและทดลองสิ่งใหม่ กล้าเผชิญกับความกลัวอย่างโดดเด่นในวันที่มาค่าย

Camp Photos

[3-5 Yrs] 10 FEB 2020

Once upon a time, the children of Taitonmai camp ventured into the thickets of a magical jungle! With the ancient science of the forest people, they experimented with gravity and invented tools.

MULTIPLE INTELLIGENCE

เหรียญตรานี้สะท้อนถึงความสามารถด้านดนตรีอย่างเด่นชัดในวันที่มาค่าย มีทักษะด้านการฟัง ความเข้าใจในเสียงสูงต่ำ เบาดัง เข้าใจในจังหวะ สามารถสร้างเสียงดนตรีและจังหวะ มีความไวต่อเสียงที่อยู่รอบตัวในชีวิตประจำวันและเรียนรู้ได้ดีจากการฟังเสียงต่างๆ

SPECIAL ACHIEVEMENT

เหรียญตรานี้สะท้อนให้เห็นถึงผู้ที่มีความกล้าหาญในการสำรวจและทดลองสิ่งใหม่ กล้าเผชิญกับความกลัวอย่างโดดเด่นในวันที่มาค่าย

Camp Photos
For more information, please feel free to contact us via email!