CAMPER PROFILE

Welcome to the camper profile page! This page will contain different badges that your child has received throughout the different camps they have attended.

ชยพงศ์ ปูรานิธี ชิโน่

Read More

Reflection Reading Instruction
คู่มือการอ่านแบบสะท้อนทักษะ

Level 1

This course focuses on developing logical thinking skills through block coding for commanding robot agents, collecting materials to craft adventure tools and building habitats. Parallel with developing a spatial ability through design and adventure in the world of Minecraft.

Planning (การวางแผน)
Logical Thinking (ทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ)
Concentration (สมาธิในการจดจ่อ)
Spatial Ability (ทักษะมิติสัมพันธ์)
Exploration (ความช่างสงสัย ทดลองค้นหาวิธีการใหม่ๆ)


Level 1

น้อง Chino มีความมั่นใจพร้อมเริ่มทำกิจกรรมทันที ด้วยความที่น้องมีพื้นฐานการใช้ Block Coding มาก่อนแล้ว ทำให้น้องสามารถแก้โจทย์ปัญหาในระดับเริ่มต้นได้อย่างรวดเร็ว หากแต่เมื่อระดับการ Code ซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆและน้องเจอปัญหาที่ต้องแก้ไขและทำซ้ำ น้องแสดงความรู้สึกท้อถอยและขอเปลี่ยนไปทำกิจกรรมอย่างอื่นก่อน อย่างไรเมื่อน้องพักผ่อนและพร้อมแล้ว น้องสามารถกลับมาแก้ปัญหาที่ติดค้างได้จนสำเร็จด้วยการวางแผนนับและเขียนลงกระดาษอย่างตั้งใจ เมื่อน้องเข้าใจพื้นฐานในระดับนั้นๆและเริ่มมีความมั่นใจเพิ่มอีกครั้งน้องสามารถแก้ปัญหา Coding ในระดับเดียวกันได้อย่างรวดเร็ว น้อง Chino มีความช่างสงสัยมักลองวิธีการใหม่ๆเพื่อแก้ปัญหานอกเหนือจากวิธีตามขั้นตอน ซึ่งคุณครูเห็นว่าเป็นทักษะที่จะมีส่วนช่วยในพัฒนาการของน้องและสมควรกับการสนับสนุนต่อไป น้องมีทักษะมิติสัมพันธ์ที่ดีสามารถเคลื่อนที่และสร้างสิงปลูกสร้างจาก Block ในโลก 3D ได้

Code 2D จะเป็น การเขียนโปรแกรมในรูปแบบ 2 มิติ ซึ่งมีแกน x และ y เท่านั้นอย่างเช่นการ code บน browser

Code 3D จะเพิ่มมิติที่ 3 เข้ามาทำให้ท้าทายต่อกระบวนการทำความเข้าใจมากขึ้น อย่างเช่นการ code ใน Minecraft

*หมายเหตุ กราฟรูปแบบนี้สำหรับผู้ที่มาร่วม Course Maker

25 October 2020

Let’s build spooky cottages and Trick or Treat with friends. Explore the land of candy hunting for mysterious winky. And unite together for a final adventure to unfold the legend of Dracula cursed castle!

MULTIPLE INTELLIGENCE

เหรียญตรานี้สะท้อนถึงความสามารถด้านมิติสัมพันธ์อย่างเด่นชัดในวันที่มาค่าย ปัญญาในด้านนี้จะเกี่ยวพันกับศิลปะแขนงต่างๆ และการใช้รูปทรงต่างๆมาประกอบเป็นมิติ ผู้ที่มีความสามารถด้านนี้จะสามารถมองเห็นเป็นภาพ สร้างภาพขึ้นในจินตนาการ หรือคิดเป็นภาพได้ดีมาก และในเด็กเล็กจะสามารถเข้าใจเรื่อง ซ้าย ขวา หน้า หลัง ได้อย่างรวดเร็ว

SPECIAL ACHIEVEMENT

เหรียญตรานี้สะท้อนให้เห็นถึง ผู้ที่มีจินตนาการสูง สามารถแก้ปัญหาอย่างนอกกรอบหรือทำกิจกรรมได้อยากแตกต่าง แปลกใหม่ ในวันที่มาค่าย

Camp Photos

[7-10 Yrs] 12 July 2020

In the middle of a deep blue ocean, far away beyond sight. A mysterious pirate ship rests deep under. Are you ready for a grand expedition for the lost captain’s treasure? We will experiment with a water clue, and solved the secret legendary treasure hunt!

MULTIPLE INTELLIGENCE

เหรียญตรานี้สะท้อนถึงความสามารถด้านภาษาอย่างเด่นชัดในวันที่มาค่าย สามารถเรียนรู้เรื่องคำได้อย่างรวดเร็ว สามารถพูดสื่อความคิดและความรู้สึกได้อย่างชัดเจน เล่าเรื่องได้ดี และจะเรียนรู้ได้ดีจากการ ฟัง พูด อ่าน เขียน

SPECIAL ACHIEVEMENT

เหรียญตรานี้สะท้อนให้เห็นถึงผู้ที่มีทักษะการเล่าเรื่อง สามารถสื่อสารถึงความคิดและจินตนาการของตนเองได้ชัดเจนในวันที่มาค่าย

Camp Photos
For more information, please feel free to contact us via email!