CAMPER PROFILE

Welcome to the camper profile page! This page will contain different badges that your child has received throughout the different camps they have attended.

ชยณัฐ ปูรานิธี เพรสโซ่

Read More

Reflection Reading Instruction
คู่มือการอ่านแบบสะท้อนทักษะ

Level 1

This course focuses on developing logical thinking skills through block coding for commanding robot agents, collecting materials to craft adventure tools and building habitats. Parallel with developing a spatial ability through design and adventure in the world of Minecraft.

Planning (การวางแผน)
Logical Thinking (ทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ)
Concentration (สมาธิในการจดจ่อ)
Spatial Ability (ทักษะมิติสัมพันธ์)
Exploration (ความช่างสงสัย ทดลองค้นหาวิธีการใหม่ๆ)


Level 1

น้อง Espresso ร่าเริงแจ่มใจพร้อมเริ่มทำทุกกิจกรรมในการ Coding น้องเข้าใจพื้นฐานการใช้ Block Coding ได้รวดเร็วสามาถแก้ไขโจทย์ปัญหาด้วยกระบวนการคิดเชิงระบบได้ หากแต่น้องจะสามารถจดจ่อได้เพียงช่วงเวลาหนึ่งและต้องการทำกิจกรรมเชิง active อย่างเช่นการผจญภัยในธรรมชาติ การหาสมบัติ และหลังจากนั้นจึงสามารถกลับมามีสมาธิได้อีกครั้ง น้องมีความช่วงสงสัยถามถึงที่มาที่ไปของ Block แต่ละอย่างว่ามีเพื่ออะไรและแตกต่างกันอย่างไรก่อนที่จะลองใช้ น้องค่อยเป็นค่อยไปทำการทดลอง Code ทีละขั้นตอนเพื่อความแน่นอนและป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้น น้องสามารถวางแผนได้อย่างน้อย 3-5 ลำดับล่วงหน้าซึ่งถือว่าเป็นไปตามช่วงวัยของน้อง น้องมีทักษะด้านมิตสัมพันธ์ที่ดีสามารถเรียนรู้การควบคุม ตัวละคร Minecraft ได้รวดเร็ว สามารถนำวัสดุ Block แต่ละชนิดมาประกอบกันเป็นบ้านที่สามารถใช้สอยได้จริง น้องให้ความร่วมมือกับเพื่อนดีโดยเฉพาะ Cooper ซึ่งทั้งสองคนร่วมมือกันออกแบบบ้าน แบ่งหน้าที่กันได้อย่างสามัคคี สำหรับการ Code ในโลก Minecraft 3D น้องสามารถผ่านแบบฝึกหัดการ Code แกน ระนาบ X,Y ได้ทั้งหมด สามารถเชื่อมโยงมิติและการ Code เข้าด้วยกันได้ดีในระดับเริ่มต้น

Code 2D จะเป็น การเขียนโปรแกรมในรูปแบบ 2 มิติ ซึ่งมีแกน x และ y เท่านั้นอย่างเช่นการ code บน browser

Code 3D จะเพิ่มมิติที่ 3 เข้ามาทำให้ท้าทายต่อกระบวนการทำความเข้าใจมากขึ้น อย่างเช่นการ code ใน Minecraft

*หมายเหตุ กราฟรูปแบบนี้สำหรับผู้ที่มาร่วม Course Maker

25 October 2020

Let’s build spooky cottages and Trick or Treat with friends. Explore the land of candy hunting for mysterious winky. And unite together for a final adventure to unfold the legend of Dracula cursed castle!

MULTIPLE INTELLIGENCE

เหรียญตรานี้สะท้อนถึงความสามารถด้านธรรมชาติอย่างเด่นชัดในวันที่มาค่าย ปัญญาในด้านนี้จะเกี่ยวกับการเข้าใจสิ่งแวดล้อมรอบตัว ทั้งสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิต เด็กที่มีความสามารถในด้านนี้จะสามารถรับรู้และสังเกตธรรมชาติของพืชสัตว์ ชอบ อยู่นอกบ้าน เล่นกลางแจ้ง รู้จักและเข้าใจสิ่งแวดล้อมได้อย่างลึกซึ้ง

SPECIAL ACHIEVEMENT

เหรียญตรานี้สะท้อนถึงความสามารถแสดงออกและเข้าใจอารมณ์ของตนเองได้อย่างโดดเด่นในวันที่มาค่าย

Camp Photos

[7-10 Yrs] 12 July 2020

In the middle of a deep blue ocean, far away beyond sight. A mysterious pirate ship rests deep under. Are you ready for a grand expedition for the lost captain’s treasure? We will experiment with a water clue, and solved the secret legendary treasure hunt!

MULTIPLE INTELLIGENCE

เหรียญตรานี้สะท้อนถึงความสามารถด้านมิติสัมพันธ์อย่างเด่นชัดในวันที่มาค่าย ปัญญาในด้านนี้จะเกี่ยวพันกับศิลปะแขนงต่างๆ และการใช้รูปทรงต่างๆมาประกอบเป็นมิติ ผู้ที่มีความสามารถด้านนี้จะสามารถมองเห็นเป็นภาพ สร้างภาพขึ้นในจินตนาการ หรือคิดเป็นภาพได้ดีมาก และในเด็กเล็กจะสามารถเข้าใจเรื่อง ซ้าย ขวา หน้า หลัง ได้อย่างรวดเร็ว

SPECIAL ACHIEVEMENT

เหรียญตรานี้สะท้อนให้เห็นถึงผู้ที่แสวงหาความร่วมมือและให้ความร่วมมือกับกลุ่ม มีระดับความสามารถเป็นที่ยอมรับของสมาชิกในทีม เห็นเป้าหมายที่มีร่วมกันของทุกคนวันที่มาค่าย

Camp Photos
For more information, please feel free to contact us via email!