CAMPER PROFILE

Welcome to the camper profile page! This page will contain different badges that your child has received throughout the different camps they have attended.

อธิษฐ์ อิทธิภากร นอร์ธ

Read More

Reflection Reading Instruction
คู่มือการอ่านแบบสะท้อนทักษะ

[Level1]

In this maker camp, we learn the fundamental of designing 3d objects. Based on the design thinking method, students will unleash their creativity by designing a product of their interest, understanding the imagination world’s dimension, and learning to combine geometry to create their unique form.

Camp Photos
Planning (การวางแผน)
Spatial (ความเข้าใจมิติสัมพันธ์)
Concentration (สมาธิในการจดจ่อ)
Adaptation (การปรับใช้เครื่องมือตามสถานการณ์)
Exploration (ความช่างสงสัย ทดลองค้นหาวิธีการใหม่ๆ)

น้องนอร์ธมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการออกแบบสามารถเริ่มจากการวาดภาพสะท้อนจินตนาการได้ชัดเจน น้องมีทักษะในการประยุกต์ใช้วัสดุรอบตัวเพื่อสร้าง mockups ที่ใช้งานได้จริง ที่ออกมาใกล้เคียงกับภาพวาดตามจินตนาการของน้อง หลังจากได้นำไปทดลองในธรรมชาติแล้วน้องนอร์ธ สามารถคิดวิเคราะห์ปัญหาเพื่อพัฒนาชิ้นงานในขั้นถัดไปได้ ในการสร้างชิ้นงาน 3 มิติ น้องนอร์ธมีความเข้าใจด้านมิติสัมพันธ์ที่ดี สามารถเคลื่อนย้ายปรับเปลี่ยนรูปทรงเพื่อสร้างชิ้นงานตามจินตนาการได้ใกล้เคียงกับแผนที่ได้วางไว้

น้องนอร์ธมีความตั้งใจแน่วแน่ที่จะปรับปรุงชิ้นงานให้สมบูรณ์โดยมีการพัฒนาชิ้นงานถึง 3 ลำดับ ในลำดับที่ 3 น้องได้นำข้อผิดพลาดทั้งหมดมาปรับแก้ไขจนได้ชิ้นงานที่สมบูรณ์สามารถใช้งานขุดดิน เก็บของ ตักน้ำได้จริงตามแผนการออกแบบ

*หมายเหตุ กราฟรูปแบบนี้สำหรับผู้ที่มาร่วมค่าย Maker

19 September 2020

Once upon a time in a quiet village, children are training to become little Ninjas. They strengthen their body through an obstacle course and transform using secret spells!

MULTIPLE INTELLIGENCE

เหรียญตรานี้สะท้อนถึงความสามารถด้านมิติสัมพันธ์อย่างเด่นชัดในวันที่มาค่าย ปัญญาในด้านนี้จะเกี่ยวพันกับศิลปะแขนงต่างๆ และการใช้รูปทรงต่างๆมาประกอบเป็นมิติ ผู้ที่มีความสามารถด้านนี้จะสามารถมองเห็นเป็นภาพ สร้างภาพขึ้นในจินตนาการ หรือคิดเป็นภาพได้ดีมาก และในเด็กเล็กจะสามารถเข้าใจเรื่อง ซ้าย ขวา หน้า หลัง ได้อย่างรวดเร็ว

SPECIAL ACHIEVEMENT

เหรียญตรานี้สะท้อนให้เห็นถึงทักษะด้านการอดทนรอคอย มีความสงบนิ่งเพื่อรอเวลาที่เหมาะสมในการทำภารกิจต่างๆได้ในวันที่มาค่าย

Camp Photos

[7-10 YRS] 30 NOV – 1 DEC 2019

Once upon a time, the children of Taitonmai camp got lost in the forest! With the ancient science of the forest people, they had to invent and create different tools to help them on their adventure.

ในค่ายครั้งนี้นอร์ธแสดงให้เห็นถึงทักษะที่โดดเด่นมากในด้านมิติสัมพันธ์และตรรกะ นอร์ธสามารถจดจำภาพพื้นที่นำมาวาดใหม่เป็นแผนที่มุมบนได้ใกล้เคียงกับสถานที่จริงและมีความใส่ใจในรายละเอียดเป็นอย่างมาก นอร์ธมีสมาธิสูงในกิจกรรมประดิษฐ์อุปกรณ์ผจญภัยและมีการพัฒนาต่อยอดได้อย่างสร้างสรรค์ อีกทั้งนอร์ธยังแสดงให้เห็นถึงทักษะในด้านภาษาที่ดีสามารถจดจำและตีความเบาะแสภาพอักษรได้รวดเร็ว

*หมายเหตุ กราฟรูปแบบนี้สำหรับผู้ที่มาร่วมค่ายแบบสองวัน

SPECIAL ACHIEVEMENT

เหรียญตรานี้สะท้อนให้เห็นถึงผู้ที่มีความกล้าหาญในการสำรวจและทดลองสิ่งใหม่ กล้าเผชิญกับความกลัวอย่างโดดเด่นในวันที่มาค่าย

CAMP PHOTOS DAY 1
CAMP PHOTOS DAY 2
For more information, please feel free to contact us via email!