CAMPER PROFILE

Welcome to the camper profile page! This page will contain different badges that your child has received throughout the different camps they have attended.

ธนธีตา จุลภักดิ์ ลูกนาง

Read More

Reflection Reading Instruction
คู่มือการอ่านแบบสะท้อนทักษะ

[Level1] 7-9 April 2021

In this maker camp, we learn the fundamental of designing 3d objects. Based on the design thinking method, students will unleash their creativity by designing a product of their interest, understanding the imagination world’s dimension, and learning to combine geometry to create their unique form.

Camp Photos
Planning (การวางแผน)
Spatial (ความเข้าใจมิติสัมพันธ์)
Concentration (สมาธิในการจดจ่อ)
Adaptation (การปรับใช้เครื่องมือตามสถานการณ์)
Exploration (ความช่างสงสัย ทดลองค้นหาวิธีการใหม่ๆ)

น้องลูกนางโดดเด่นในทักษะความเข้าใจมิติสัมพันธ์ ในการออกแบบรูปทรง 3 มิติ ผ่าน Maker Empire น้องสามารถเคลื่อนย้ายวัตถุได้ตามใจต้องการ โดยที่ปกติแล้วนักเรียนที่เพิ่งเริ่มต้นจะใช้เวลาในการทำความเข้าใจพอสมควร น้องลูกนางมีความสามารถในการพลิกแพลงเลือกใช้เครื่องมือภายใน Application เพื่อสร้างจินตนาการตามแบบของตนเองได้ น้องมีความช่างสงสัย พยายามหาเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆภายใน Application ตลอดเวลา น้องมีสมาธิสามารถจดจ่อกับการออกแบบได้เป็นระยะเวลานาน หากแต่ในขั้นตอนการวางแผนน้องลูกนางยังไม่สามารถสะท้อนจินตนาการของตนเองผ่านภาพวาด และการประดิษฐ์ mockups ออกมาได้ดีเท่าที่ควร คุณครูจึงให้น้องเล่าผ่านการใช้คำพูด น้องลูกนางสามารถเล่ารายละเอียดต่างๆของชิ้นงานที่จะประดิษฐ์ได้ครบถ้วน และชัดเจน ซึ่งสะท้อนออกมาผ่านชิ้นงานที่ซับซ้อนเมื่อน้องได้เริ่มต้นออกแบบผ่าน Application 3D อย่างเช่นรถจักรยานที่น้องออกแบบ น้องสามารถนำรูปทรงพื้นฐานอย่างเช่น ทรงท่อ กรวย ทรงกระบอก มาจัดเรียนประกอบกันเป็นจักรยานตามจินตนาการของตนเองได้

*หมายเหตุ กราฟรูปแบบนี้สำหรับผู้ที่มาร่วมค่าย Maker

19 December 2020

A magical world has returned to us. In this camp, we will go on an adventure for a rainbow pony’s grant. Explore a legend of a lost icy cold dragon scale. And help Santa and his elves make toys and presents for you and all your friends in this yearly special!

MULTIPLE INTELLIGENCE

เหรียญตรานี้สะท้อนถึงความสามารถด้านภาษาอย่างเด่นชัดในวันที่มาค่าย สามารถเรียนรู้เรื่องคำได้อย่างรวดเร็ว สามารถพูดสื่อความคิดและความรู้สึกได้อย่างชัดเจน เล่าเรื่องได้ดี และจะเรียนรู้ได้ดีจากการ ฟัง พูด อ่าน เขียน

SPECIAL ACHIEVEMENT

เหรียญตรานี้สะท้อนถึงความสามารถแสดงออกและเข้าใจอารมณ์ของตนเองได้อย่างโดดเด่นในวันที่มาค่าย

Camp Photos

13-17 July 2020

Once upon a time, the children of Taitonmai camp got lost in the forest! With the ancient science of the forest people, they had to invent and create different tools to help them on their adventure.

น้องลูกนางแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการทางด้านภาษาที่ชัดเจน สามารถเล่าเรื่องในจินตนาการออกมาได้อย่างเป็นเหตุเป็นผล สอดคล้อง โดยเฉพาะเมื่อเริ่มต้นจากการประดิษย์และสร้างสรรค์ออกมาเป็นสิ่งของอย่างเป็นรูปธรรม ยกตัวอย่างเช่น การสร้างบ้าน น้องลูกนางจะมีสมาธิจดจ่อได้เป็นเวลานาน และค่อยๆให้รายละเอียดเพิ่มเติมในแต่ละส่วนของบ้าน รวมทั้งอธิบายกระบวนการและความคิดที่เกิดขึ้นระหว่างการสร้าง น้องลูกนางมีความสามารถในการเห็นภาพรวมและสรุปประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงกิจกรรมได้ดีและยังสามารถสะท้อนความคิดและความรู้สึกของตัวเองออกมาได้อย่างชัดเจนมีเหตุมีผล น้องลูกนางมีความกล้าและมักเป็นผู้เสนอขอเดินนำเมื่อเข้าในพื้นที่ใหม่ The Lost Land

*หมายเหตุ กราฟรูปแบบนี้สำหรับผู้ที่มาร่วมค่ายแบบสองวัน

CAMP PHOTOS
For more information, please feel free to contact us via email!