CAMPER PROFILE

Welcome to the camper profile page! This page will contain different badges that your child has received throughout the different camps they have attended.

Nonlapan Sakulisariyaporn Eye

Read More

Reflection Reading Instruction
คู่มือการอ่านแบบสะท้อนทักษะ

[Level1]

In this maker course, we learn the fundamental of designing 3d objects. Based on the design thinking method, students will unleash their creativity by designing a product of their interest, understanding the imagination world’s dimension, and learning to combine geometry to create their unique form.

Planning (การวางแผน)
Spatial (ความเข้าใจมิติสัมพันธ์)
Concentration (สมาธิในการจดจ่อ)
Adaptation (การปรับใช้เครื่องมือตามสถานการณ์)
Exploration (ความช่างสงสัย ทดลองค้นหาวิธีการใหม่ๆ)

จุดเด่นที่สุดของน้องอายคือสมาธิและความมุ่งมั่น เมื่อน้องตั้งเป้าที่จะทำแล้วน้องจะพยายามทำให้สำเร็จด้วยความใจเย็น ซึ่งในส่วนนี้คุณครูเห็นว่าเป็นคุณลักษณะที่สำคัญ ซึ่งจะช่วยให้น้องเติบโตและสามารถประสบความสำเร็จได้ในทุกด้านที่น้องสนใจต่อไปในอนาคต ในช่วงแรกน้องสับสนกับมิติในโลกเสมือนเมื่อย้ายชิ้นส่วนต่างๆและไม่เป็นไปดั่งใจ ระหว่างคลาสน้องมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องจนสุดท้ายสามารถความคุมได้อิสระตามที่ต้องการ น้องอายมีความกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นและสามารถเริ่มออกแบบชิ้นงานได้ทันทีโดยไม่ลังเลตามจินตนาการของตนเอง น้องให้ความสำคัญในการวางแผนสามารถวาดภาพชิ้นงานออกแบบได้ในขนาดและรูปทรงที่ต้องการ น้องสามารถใช้เครื่องมือตามที่คุณครูสอนได้ดี หากแต่ยังต้องพัฒนาทักษะในการประยุกต์ใช้ซึ่งในส่วนนี้สามารถพัฒนาได้โดยการใช้ application อย่างต่อเนื่องจนเกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง

*หมายเหตุ กราฟรูปแบบนี้สำหรับผู้ที่มาร่วม Course Maker

For more information, please feel free to contact us via email!