CAMPER PROFILE

Welcome to the camper profile page! This page will contain different badges that your child has received throughout the different camps they have attended.

ณฏฐพล โพธิ์ไพโรจน์ นต

Reflection Reading Instruction
คู่มือการอ่านแบบสะท้อนทักษะ

Level 1

In this maker course, we learn the fundamental of game-making. Based on the design thinking method, students will unleash their creativity by designing their interests and understanding. Let’s create an imaginary world while learning how to codes!

Planning (การวางแผน)
Logical Thinking (ทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ)
Concentration (สมาธิในการจดจ่อ)
Linguistics (ทักษะด้านการเรียบเรียงภาษา)
Exploration (ความช่างสงสัย ทดลองค้นหาวิธีการใหม่ๆ)


Level 1

น้องนตมีความสนใจการสร้างและออกแบบเกมส์อย่างมาก น้องสามารถร้อยเรียงเรื่องราวจากจินตนาการออกมาเป็นภาพและถ่ายทอดด้วยการเล่าเรื่องได้ชัดเจนเข้าใจง่าย น้องนตมีความใส่ใจในรายละเอียดเมื่อสร้างเกมส์น้องจะคำนึงถึงการใช้ชีวิตอยู่ในสถานที่นั้น ผู้ที่อยู่อาศัยต้องมีอุปกรณ์อะไรบ้าง และมีข้าวของเครื่องใช้คล้อยตามเรื่องราวที่ได้สร้างสรรค์ขึ้นมา น้องนตมีความช่างสงสัยกล้าลองผิดลองถูกและมักเสนอไอเดียเพื่อทดลองวิธีการใหม่ในการสร้างเกมส์ให้สนุกยิ่งขึ้นเสมอ ซึ่งทำให้ในบางครั้งเรื่องราวที่เกิดขึ้นผ่านการสร้างเกมส์แตกต่างจากเนื้อหาเริ่มต้นที่ได้เขียนเอาไว้ น้องนตสามารถจดจ่อกับการออกแบบได้เป็นระยะเวลานานทั้งในเรื่องของการตกแต่งด้าน Graphic และการออกแบบ Coding น้องมีความเข้าใจถึงความสำคัญของการวางแผนสามารถร่าง Framework เพื่อออกแบบ Quest และ Code เพื่อให้เรื่องราวออกมาตามจินตนาการได้ น้องสามารถ Code ในระดับ 1-2 layer ได้ดี ในระดับที่ซับซ้อนขึ้นต้องใช้เวลาเพื่อทำความเข้าใจเพิ่มเติม หากแต่น้องมีความพยายาม และให้ความร่วมมือกับคุณครูอย่างตั้งใจที่จะเรียนรู้แก้ปัญหาจนสำเร็จได้ในที่สุด

ตัวอย่าง Code 1-2 Layer : เมื่อได้รับของมาแล้ว 1-2 ชิ้น นำไปให้ตัวละครเพื่อสำเร็จภาระกิจ

ตัวอย่าง Code ที่มากกว่า 2 Layer : ผู้เล่นต้องสะสมสมบัติทั้งหมด 3 ชิ้น โดยแต่ละสมบัติผู้เล่นจะต้องผ่านภาระกิจย่อย ก่อนจึงจะได้สมบัตินั้นๆ เมื่อสะสมครบ 3 ชิ้นแล้ว จึงสามารถจบเกมส์ได้

*หมายเหตุ กราฟรูปแบบนี้สำหรับผู้ที่มาร่วม Course Maker