CAMPER PROFILE

Welcome to the camper profile page! This page will contain different badges that your child has received throughout the different camps they have attended.

พัฒฑิ มิตรานนท์ ควินน์

Read More

Reflection Reading Instruction
คู่มือการอ่านแบบสะท้อนทักษะ

[Level1]

In this maker course, we learn the fundamental of designing 3d objects. Based on the design thinking method, students will unleash their creativity by designing a product of their interest, understanding the imagination world’s dimension, and learning to combine geometry to create their unique form.

Planning (การวางแผน)
Spatial (ความเข้าใจมิติสัมพันธ์)
Concentration (สมาธิในการจดจ่อ)
Adaptation (การปรับใช้เครื่องมือตามสถานการณ์)
Exploration (ความช่างสงสัย ทดลองค้นหาวิธีการใหม่ๆ)

น้องควินน์มีพัฒนาการในการเข้าใจมิติสัมพันธ์ที่ดี น้องสามารถเชื่อมโยงมิติในโลกเสมือนเพื่อเคลื่อนย้ายชิ้นส่วนได้ดีขึ้นเรื่อยๆในทุกคลาส ในขั้นตอนการออกแบบน้องควินน์สามารถวางแผนการออกแบบได้อย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การวาดภาพชิ้นงาน การสร้างชิ้นงานโมเดล จากเลโก้และดินน้ำมัน น้องมีความมั่นใจที่จะเริ่มสร้างและออกแบบทันทีโดยไม่กังวลถึงความผิดพลาด น้องควินน์ให้ความใส่ใจในรายละเอียด ในทุกชิ้นงานของน้องจะมีรายละเอียดเพิ่มขึ้นตามพัฒนาการทักษะของน้อง น้องควินน์มีความช่างสงสัยสนใจและชอบการ explore ซึ่งในบางครั้งทำให้น้องเสียความจดจ่อในการออกแบบชิ้นงาน อย่างไรเมื่อคุณครูชักชวนน้อง น้องสามารถกลับมาจดจ่อกับชิ้นงานได้ และเมื่อชิ้นงานเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นสมาธิของน้องก็จะเพิ่มมากขึ้นไปพร้อมกัน

*หมายเหตุ กราฟรูปแบบนี้สำหรับผู้ที่มาร่วม Course Maker

For more information, please feel free to contact us via email!