CAMPER PROFILE

Welcome to the camper profile page! This page will contain different badges that your child has received throughout the different camps they have attended.

โซอี้

Level 5

In this maker course, we learn the fundamental of game-making. Based on the design thinking method, students will unleash their creativity by designing their interests and understanding. Let’s create an imaginary world while learning how to codes!

Python (การใช้ภาษา Python)
Sequencing (การลำดับขั้นตอน)
Debugging (การค้นหาและแก้ไขข้อผิดพลาด)
Concentration (สมาธิในการจดจ่อ)
Spatial Ability (ทักษะมิติสัมพันธ์)
Exploration (ความช่างสงสัย ทดลองค้นหาวิธีการใหม่ๆ)

Level 5

ในครั้งนี้น้องได้ทดลองใช้ Python Code ซึ่งเป็น Code รูปแบบการใช้ภาษาซึ่งมีการใช้งานจริงในการออกแบบ software computer หลากหลายชนิด น้องเข้าใจพื้นฐานการเรียงลำดับต่อยอดออกมาจาก block coding ได้ดีมาก สามารถเชื่อมโยงกับ python ได้อย่างรวดเร็ว อย่างเช่นการควบคุม move.forward, turn.left / right น้องสนุกกับการเขียน ไม่แสดงอาการเครียดหรือกังวล สามารถแก้โจทย์ปัญหาได้อย่างเป็นธรรมชาติ น้องโซอี้ยังคงร่าเริงและตั้งใจฟังทุกคำแนะนำของคุณครู น้องช่างพูดมีเรื่องราวมาแลกเปลี่ยนกับคุณครูตลอดระยะเวลาเรียน น้องเข้าใจมิติสัมพันธ์ได้ดีขึ้น สามารถออกแบบบ้านที่ซับซ้อน มีวัสดุ และฟังก์ชันการใช้งานที่หลากหลายมากกว่าที่ผ่านมา น้องสามารถนำ python มาประยุกต์ใช้ในการผจญภัยและ ดัดแปลง block code จากที่เคยทำให้เป็นรูปแบบ python ได้ ทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นว่าน้องมีพื้นฐานความคิดเชิงระบบที่แข็งแรงเทียบกับช่วงวัยของน้องแล้ว และสามารถเชื่อมโยงกระบวนการ code ข้ามภาษาได้ถึงแม้ จะมีขั้นตอนการ input ที่ต่างกัน

*หมายเหตุ กราฟรูปแบบนี้สำหรับผู้ที่มาร่วม Course Maker

Level 1

In this maker course, we learn the fundamental of game-making. Based on the design thinking method, students will unleash their creativity by designing their interests and understanding. Let’s create an imaginary world while learning how to codes!

Planning (การวางแผน)
Logical Thinking (ทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ)
Concentration (สมาธิในการจดจ่อ)
Linguistics (ทักษะด้านการเรียบเรียงภาษา)
Exploration (ความช่างสงสัย ทดลองค้นหาวิธีการใหม่ๆ)


Level 1

น้องโซอี้มีความสนใจการสร้างและออกแบบเกมส์อย่างมาก น้องสามารถร้อยเรียงเรื่องราวจากจินตนาการออกมาเป็นภาพและถ่ายทอดด้วยการเล่าเรื่องได้ชัดเจนเข้าใจง่าย น้องโซอี้มีความใส่ใจในรายละเอียดเมื่อสร้างเกมส์น้องจะคำนึงถึงการใช้ชีวิตอยู่ในสถานที่นั้น ผู้ที่อยู่อาศัยต้องมีอุปกรณ์อะไรบ้าง และมีข้าวของเครื่องใช้คล้อยตามเรื่องราวที่ได้สร้างสรรค์ขึ้นมา น้องโซอี้มีความช่างสงสัยกล้าลองผิดลองถูกและมักเสนอไอเดียเพื่อทดลองวิธีการใหม่ในการสร้างเกมส์ให้สนุกยิ่งขึ้นเสมอ ซึ่งทำให้ในบางครั้งเรื่องราวที่เกิดขึ้นผ่านการสร้างเกมส์แตกต่างจากเนื้อหาเริ่มต้นที่ได้เขียนเอาไว้น้องโซอี้สามารถจดจ่อกับการออกแบบได้เป็นระยะเวลานานในเรื่องของการตกแต่งด้าน Graphic จัดตำแหน่งผู้คน ออกแบบเรื่องราวของผู้คนแต่ละคนอย่างเช่น คนนี้คือคุณพ่อ คุณแม่ น้อง และสัตว์เลี้ยงในบ้านต่างๆ น้องสามารถ Code ในระดับ 1-2 layer ได้ดี ในระดับที่ซับซ้อนขึ้นต้องใช้เวลาเพื่อทำความเข้าใจเพิ่มเติม หากแต่น้องมีความพยายาม และให้ความร่วมมือกับคุณครูอย่างตั้งใจที่จะเรียนรู้แก้ปัญหาจนสำเร็จได้ในที่สุด

ตัวอย่าง Code 1-2 Layer : เมื่อได้รับของมาแล้ว 1-2 ชิ้น นำไปให้ตัวละครเพื่อสำเร็จภาระกิจ

ตัวอย่าง Code ที่มากกว่า 2 Layer : ผู้เล่นต้องสะสมสมบัติทั้งหมด 3 ชิ้น โดยแต่ละสมบัติผู้เล่นจะต้องผ่านภาระกิจย่อย ก่อนจึงจะได้สมบัตินั้นๆ เมื่อสะสมครบ 3 ชิ้นแล้ว จึงสามารถจบเกมส์ได้

*หมายเหตุ กราฟรูปแบบนี้สำหรับผู้ที่มาร่วม Course Maker

Level 4

In this coding course, we learn the fundamental of block coding. Based on the design thinking method, students will unleash their creativity by designing their interests and understanding. Let’s create an imaginary world while learning how to codes!

Nested Loops (การ Code เพื่อทำซ้ำหลายลำดับ)
Fundamental If / Else Condition (การ Code เพื่อสร้างข้อแม้ เพื่อให้ Agent ตัดสินใจด้วยตนเอง)
Variable (การใช้ตัวแปร)
Concentration (สมาธิในการจดจ่อ)
3D Coding (ทักษะการ Code ในโลก 3 มิติ)
Exploration (ความช่างสงสัย ทดลองค้นหาวิธีการใหม่ๆ)


Level 4

ในคลาสนี้หัวข้อหลักคือการต่อยอดการใช้ Nested Loop และ If/Else เพื่อสร้าง Command ที่ทำงานได้หลากหลายมากขึ้น พื้นฐานน้องโซอี้เข้าใจ การใช้ชุดคำสั่งทั้งสองแบบในระดับที่ดีแล้ว เมื่อนำมาประกอบกันน้องสับสนใจช่วงแรกแต่เมื่อพอเข้าใจกระบวนการน้องสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับ โจทย์ปัญหาในระดับเริ่มต้นได้ น้องตั้งใจฟังคุณครูมาก อารมณ์ดีตลอดช่วงเวลาเรียนถึงแม้ในบางเนื้อหาจะซับซ้อนกว่าช่วงวัยของน้อง ซึ่งโดยปกติแล้วเรียนผสาน Nested Loop และ If/Else จะอยู่ในหลักสูตรของน้องๆ 9 ปี ขึ้นไป ในบางครั้งที่เนื้อหาเข้าใจยากน้องโซอี้จะแสดงออกอย่างขมึงตึง แต่ก็พยายามจดจ่อกับเนื้อหาจนจบได้ทุกครั้ง น้องมีความสบายใจกับการใช้ Code มากขึ้น ในคลาสก่อนหน้าเมื่อต้องทำภารกิจอย่างเช่น สร้างอาคาร ขุดอุโมงค์น้องจะบอกว่าอยากทำเอง อยากขุดเอง แต่ในคลาสนี้น้องเปิดคำสั่ง Code และเริ่มสร้าง Code เพื่อทำภารกิจออกมาด้วยตนเอง ในคลาสนี้คุณครูได้เริ่มสอนการใช้ตัวแปรพื้นฐานกับน้อง ซึ่งคือการตั้งชื่อให้เป้าหมายที่จะทำ อย่างเช่น อยากให้ Agent ไปเก็บ Apple แต่ถ้า Apple ไม่มีชื่อ เราต้องตั้ง ตัวแปร และให้ชื่อ = Apple ซึ่งจะเป็นพื้นฐานสำคัญในระดับถัดๆไป น้องสามารถเข้าใจหลักการขั้นพื้นฐานได้ดี แสดงให้เห็นถึงทักษะด้านตรรกะและกระบวนการคิดที่มีการพัฒนาขึ้นมาในอีกระดับหนึ่งแล้ว

Level 3

In this coding course, we learn the fundamental of block coding. Based on the design thinking method, students will unleash their creativity by designing their interests and understanding. Let’s create an imaginary world while learning how to codes!

Nested Loops (การ Code เพื่อทำซ้ำหลายลำดับ)
Fundamental If / Else Condition (การ Code เพื่อสร้างข้อแม้ เพื่อให้ Agent ตัดสินใจด้วยตนเอง)
Sequencing (การลำดับขั้นตอน)
Concentration (สมาธิในการจดจ่อ)
Spatial Ability (ทักษะมิติสัมพันธ์)
Exploration (ความช่างสงสัย ทดลองค้นหาวิธีการใหม่ๆ)


Level 3

น้องโซอี้แสดงให้เห็นถึงความเข้าใจในการใช้การทำซ้ำหลายลำดับเพิ่มขึ้นอย่างมาก น้องสามารถออกแบบ Code ทำซ้ำได้ถึง 3 ชั้นเพื่อสร้างรูปทรง 3 มิติใน Minecraft จากชุดคำสั่งได้ น้องมีพัฒนาการความเข้าใจในการใช้คำสั่ง If/Else ซึ่งเป้นพื้นฐานสำคัญในการให้ชุดคำสั่งตัดสินใจด้วยตนเองและใช้งานอย่างแพร่หลายในทุก software ที่ถูกใช้งานในปัจจุบันนี้ น้องสามารถเล่าถึงเหตุผลการใช้งานคำสั่งได้ชัดเจนอย่างเช่น ถ้ามีดอกไม้ ให้เก็บเกสร ถ้ามีรังผึ้งให้เก็บน้ำผึ้ง และหยิบใช้ชุดคำสั่งได้ถูกต้อง น้องโซอี้ตั้งใจและร่วมมือไปพร้อมกับคุณครูในทุกภารกิจที่ได้รับมอบหมาย น้องร่าเริงและชอบการค้นหาผจญภัย ทุกครั้งที่เจอสมบัติใหม่น้องจะแสดงออกถึงความดีใจอย่างชัดเจน ในคลาส Level 3 น้องมีพัฒนาการเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดในทุกๆด้าน แสดงให้เห็นถึงพื้นฐานที่แข็งแรงจากการทำซ้ำในเนื้อหาเดิมหลายๆครั้ง ผนวกกับสมาธิและความตั้งใจของน้อง ซึ่งในอนาคตสามารถต่อยอดพื้นฐานการคิดอย่างเป็นเหตุผลนี้ได้กับสายการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นเชิงวิทยาศาสตร์ เชิงการวางแผนกิจการ การออกแบบ ฯลฯ

Level 2

In this coding course, we learn the fundamental of block coding. Based on the design thinking method, students will unleash their creativity by designing their interests and understanding. Let’s create an imaginary world while learning how to codes!

Nested Loops (การ Code เพื่อทำซ้ำหลายลำดับ)
Sequencing (การลำดับขั้นตอน)
Concentration (สมาธิในการจดจ่อ)
Spatial Ability (ทักษะมิติสัมพันธ์)
Exploration (ความช่างสงสัย ทดลองค้นหาวิธีการใหม่ๆ)


Level 2

น้องโซอี้ตั้งใจและแสดงออกถึงความสนุกสนาน ในการได้คิดเป็นระบบการวางแผนการใช้ blocks เพื่อให้ agent เคลื่อนที่ น้องมีพัฒนาการในด้าน sequencing (การลำดับขั้นตอน) ที่พัฒนาขึ้นอย่างชัดเจน จากใน Level 1 น้องสามารถวางแผนได้ 4-6 ขั้นตอน ขณะนี้น้องสามารถลำดับได้ถึง 8 ขั้นตอน รวมถึงเริ่มเข้าใจการใช้ Repeat การทำซ้ำในระดับพื้นฐานสามารถหยิบมาใช้งานด้วยตนเองได้ น้องมีสมาธิดีมากถึงแม้ในบางครั้งเรื่องใหม่ที่เรียนจะทำให้ต้องใช้พลังงานในการจัดจ่อเยอะ น้องก็พยายามพร้อมกับคุณครูเพื่อแก้ไขปัญหาได้ทุกครั้งไป น้องมีวินัยที่ดีเมื่อตกลงกันแล้วว่าจะแก้ไขโจทย์ปัญหานี้น้องทำตามข้อตกลงได้เสมอ ในเรื่องการทำซ้ำหลายลำดับซึ่งเป็นเนื้อหาใหม่ น้องยังต้องใช้เวลาในการทำความเข้าใจถึงแก่นแท้ของการใช้งานซึ่งคุณครูเชื่อว่าถ้าน้องได้ฝึกฝนการใช้งานอย่างต่อเนื่องจะค่อยๆคุ้นเคยและเข้าใจพื้นฐานได้เป็นอย่างดีในที่สุด

Level 1

In this maker course, we learn the fundamental of game-making. Based on the design thinking method, students will unleash their creativity by designing their interests and understanding. Let’s create an imaginary world while learning how to codes!

Sequencing (การลำดับขั้นตอน)
Debugging (การค้นหาและแก้ไขข้อผิดพลาด)
Concentration (สมาธิในการจดจ่อ)
Spatial Ability (ทักษะมิติสัมพันธ์)
Exploration (ความช่างสงสัย ทดลองค้นหาวิธีการใหม่ๆ)

Level 1

น้องโซอี้เพิ่งเคยเรียนการใช้ block coding เป็นครั้งแรก น้องมีความค่อยเป็นค่อยไป ตั้งใจฟังคุณครูโดยการวางแผน coding ทีละลำดับทำให้น้องสามารถแก้ไขปัญหา code แบบ 2D ได้ทั้งหมดอย่างราบรื่น ถึงแม้ในบางครั้งปัญหาจะมีความซับซ้อนน้องก็สามารถรวบรวมสมาธิและแก้ปัญหาพร้อมกันกับคุณครูได้จนสำเร็จ น้องมีทักษะความเข้าใจเหตุผลที่ดีสามารถเชื่อมโยงตีความ block เป็นภาษาพูดได้ น้องสามารถ Debug แก้ไขข้อผิดพลาดของ Code ได้ใน Code ระดับ 4-6 ขั้นตอน แต่เมื่อมีลำดับที่ซับซ้อนน้องมีความสับสน แต่อย่างไรก็ตามน้องได้เสนอวิธีการโดยการขอลบและสร้างใหม่ทั้งหมดจนสุดท้ายสามารถแก้ไขปัญหาได้โดยสมบูรณ์ ในส่วนของการสร้างสิ่งของใน Minecraft น้องมีความละเอียดอ่อนและค่อยๆเลือก block วางต่อกันจนเป็นบ้านได้อย่างสวยงามถึงแม้จะใช้เวลาพอสมควร น้องใจเย็นและค่อยๆต่อเติมบริเวณต่างๆที่ได้ถูกวางแผนการใช้งานไว้ล่วงหน้าแล้ว อย่างเช่น คอกม้า ห้องนอน ห้องเก็บสมบัติ สำหรับการ Code 3D ด้วยความที่น้องค่อยเป็นค่อยไปทำให้สามารถเรียนรู้ได้ตามเป้าหมายทั้งหมด น้องเข้าใจมิติแกนสูงที่เพิ่มเข้ามา และสามารถสั่งการ Agent ให้เคลื่อนที่ไปในตำแหน่งที่ต่อการในโลก 3 มิติได้ตามต้องการ

Code 2D จะเป็น การเขียนโปรแกรมในรูปแบบ 2 มิติ ซึ่งมีแกน x และ y เท่านั้นอย่างเช่นการ code บน browser

Code 3D จะเพิ่มมิติที่ 3 เข้ามาทำให้ท้าทายต่อกระบวนการทำความเข้าใจมากขึ้น อย่างเช่นการ code ใน Minecraft

*หมายเหตุ กราฟรูปแบบนี้สำหรับผู้ที่มาร่วม Course Maker