CAMPER PROFILE

Welcome to the camper profile page! This page will contain different badges that your child has received throughout the different camps they have attended.

อริณรดา ศุภกิจจานุสันติ์ อลีน

[Level4]

In this maker course, we learn the fundamental of designing 3d objects. Based on the design thinking method, students will unleash their creativity by designing a product of their interest, understanding the imagination world’s dimension, and learning to combine geometry to create their mechanic toys.

Planning (การวางแผน)
Spatial (ความเข้าใจมิติสัมพันธ์)
Concentration (สมาธิในการจดจ่อ)
Electrical Circuit (ความเข้าใจการใช้วงจรไฟ้าเบื้องต้น)
Mechanic (การออกแบบกลไก)
Adaptation (การปรับใช้เครื่องมือตามสถานการณ์)
Exploration (ความช่างสงสัย ทดลองค้นหาวิธีการใหม่ๆ)

ในคลาสนี้น้องอลินเปลี่ยนมาใช้ Windows Tablet ที่น้องไม่ค่อยถนัดและบ่อยครั้งมีอาการหน่วง แต่น้องใจเย็นสามารถรอเมื่อค้างและค่อยๆสร้างชิ้นงานโดยมีรายละเอียดออกมาได้ไม่ต่างจากเมื่อใช้ Ipad ที่น้องถนัดเลย คุณครูชื่นชมในควาใจเย็นของน้องและคิดว่าเป็นจุดเด่นที่สุดจุดหนึ่งของน้องที่จะช่วยเป็นปัจจัยหลักในการส่งเสริมพัฒนาการ การเรียนรู้ของน้องในอนาคตได้อย่างดี น้องอลินให้ความสนใจกับการออกแบบและศาสตร์ในเชิงศิลป์มาก น้องสามารถนำตัวละครการ์ตูนมาออกแบบใหม่เป็นแนวทางของตนเองได้ อย่างเช่นตัวละคร Nezuko ซึ่งน้องนำมาออกแบบใหม่ให้เป็นรูปลักษณ์แบบ Cubic แต่ยังคงเอกลักษณ์ที่สำคัญของตัวละครไว้ได้ครบถ้วน สามารถระบุได้ชัดเจนว่าคือตัวละครตัวนี้ ในส่วนของการออกแบบเชิงวิศวกรรมน้องสามารถต่อวงจรไฟฟ้าเพื่อให้มอเตอร์หมุนผ่านการใช้ แบตเตอรี่และสวิตช์ได้ หลังจากการทดลอง ลองผิดลองถูกด้วยตนเอง น้องอลินมีความสนใจที่หลากหลายและมีจุดประสงค์การออกแบบที่ชัดเจน อย่างเช่น ชิ้นนี้ให้เพื่อน ชิ้นนี้ให้คุณพ่อคุณแม่ ชิ้นนี้จะเก็บเป็น collection ชิ้นนี้จะนำไปเที่ยว ซึ่งเป้าหมายเหล่านี้ล้วนแต่สะท้อนออกมาในแต่ละชิ้นงานของน้อง

*หมายเหตุ กราฟรูปแบบนี้สำหรับผู้ที่มาร่วม Course Maker

[Level3]

In this maker course, we learn the fundamental of designing 3d objects. Based on the design thinking method, students will unleash their creativity by designing a product of their interest, understanding the imagination world’s dimension, and learning to combine geometry to create their mechanic toys.

Planning (การวางแผน)
Spatial (ความเข้าใจมิติสัมพันธ์)
Concentration (สมาธิในการจดจ่อ)
Electrical Circuit (ความเข้าใจการใช้วงจรไฟ้าเบื้องต้น)
Mechanic (การออกแบบกลไก)
Adaptation (การปรับใช้เครื่องมือตามสถานการณ์)
Exploration (ความช่างสงสัย ทดลองค้นหาวิธีการใหม่ๆ)

น้องอลินมีความคิดที่ซับซ้อนละเอียดและชอบออกแบบชิ้นงานหลายๆชิ้นอย่างเช่น ในคลาส Level 2 ชิ้นงานแต่ละชิ้นจะแยกคุณประโยนช์กันอย่างชัดเจน แต่ในคลาสนี้น้องสามารถออกแบบให้เป็น Set หรือนำมาประกอบเพือ่เป็นชิ้นงานเดียวกันได้ น้องสามารถเข้าใจพื้นฐานวงจรไฟฟ้าได้รวดเร็วต่อวงจรเพื่อกำเนิดแสงไฟจากหลอด LED ได้ และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบของเล่นเพื่อประกอบกับแสงไฟได้ตามจินตนาการ ในหลายคลาสน้องขอออกแบบชิ้นงานเก็บเป็นความลับซึ่งน้องให้คุณครูดูแบบร่างที่ได้วาดไว้และจะมาถามขั้นตอนเมื่อติดปัญหา คุณครูตัดสินใจให้น้องได้ลองทำตามวิธีของตนเองและสุดท้ายชิ้นงานออกมาได้มีรายละเอียดตามที่ได้ออกแบบไว้ น้องตั้งใจและใช้เวลาในการออกแบบอย่างเต็มที่ น้องมีพัฒนาการด้านความเข้าใจกลไก สามารถนำความรู้จากคลาส Level 2 มาประยุกต์ใช้กับชิ้นงานของตนได้อย่างเช่นการทำม้าหมุนที่ใช้แกนเข้ามาเป็นส่วนประกอบ น้องมีความเข้าใจในพื้นฐานการประยุกต์ดีมากสามารถนำเครื่องมีหลายอย่างมาประยุกต์ใช้ได้ตามสถานการณ์

*หมายเหตุ กราฟรูปแบบนี้สำหรับผู้ที่มาร่วม Course Maker

[Level2]

In this maker course, we learn the fundamental of designing 3d objects. Based on the design thinking method, students will unleash their creativity by designing a product of their interest, understanding the imagination world’s dimension, and learning to combine geometry to create their mechanic toys.

Planning (การวางแผน)
Spatial (ความเข้าใจมิติสัมพันธ์)
Concentration (สมาธิในการจดจ่อ)
Mechanic (การออกแบบกลไก)
Adaptation (การปรับใช้เครื่องมือตามสถานการณ์)
Exploration (ความช่างสงสัย ทดลองค้นหาวิธีการใหม่ๆ)

ในคลาสนี้น้องอลินมีพัฒนาการอย่างมากในความเข้าใจมิติสัมพันธ์น้องสามารถประกอบรูปทรงที่มีรายละเอียดมากกว่า 10 ชิ้นเพื่อสร้างชิ้นงานของตนเองได้ตามจินตนาการ ในส่วนของการใช้กลไกสร้างของเล่น น้องได้เรียนรู้เรื่องการใช้ แกน โซ่ เชือก เพื่อสร้างของเล่นเคลื่อนไหว อย่างไรสุดท้ายแล้วน้องบอกคุณครูว่าอย่างปรับกลไกเป็นตามแบบของตนเอง ซึ่งน้องได้สร้างตะขอเกี่ยว ชิงช้าขึ้นมา เป็นการประยุกต์ใช้กลไกโซ่ ออกมาได้ตามแบบของน้องเอง น้องอลินสามารถวางแผนการออกแบบได้ดีขึ้นโดยน้องจะวาดภาพบน ipad และสามารถเล่าจินตนาการให้คุณครูฟังเข้าใจได้ง่าย น้องมีความกระตือรือร้นมากในการออกแบบชิ้นงานโดยในทุกคลาสน้องจะชอบออกแบบชิ้นงานเล็กๆ แต่มีจำนวนหลายชิ้น ซึ่งในแต่ละชิ้นมีประโยชน์การใช้สอยและรูปทรงที่แตกต่างกัน

*หมายเหตุ กราฟรูปแบบนี้สำหรับผู้ที่มาร่วม Course Maker

[Level1]

In this maker course, we learn the fundamental of designing 3d objects. Based on the design thinking method, students will unleash their creativity by designing a product of their interest, understanding the imagination world’s dimension, and learning to combine geometry to create their unique form.

Planning (การวางแผน)
Spatial (ความเข้าใจมิติสัมพันธ์)
Concentration (สมาธิในการจดจ่อ)
Adaptation (การปรับใช้เครื่องมือตามสถานการณ์)
Exploration (ความช่างสงสัย ทดลองค้นหาวิธีการใหม่ๆ)

น้องอลินมีพื้นฐานความเข้าใจมิติสัมพันธ์ที่ดี สามารถเคลื่อนย้ายวัตถุในโลก 3 มิติได้ และมีพัฒนาการที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดคลาสเรียน จนสุดท้ายสามารถเคลื่อนที่ชิ้นส่วน ปรับเปลี่ยน และหมุน เพื่อสร้างชิ้นงานของตนเองตามจินตนาการได้ตามต้องการ น้องมีเรื่องราวและความคิดสร้างสรรค์ โดยน้องจะมีไอเดียใหม่ๆมาเล่าให้คุณครูฟังและพร้อมจะทดลองสร้างชิ้นงานตามจินตนาการทุกครั้งที่เจอกัน น้องมีสมาธิดีมากสามารถจดจ่อกับการออกแบบได้เป็นระยะเวลานาน น้องมีความสนใจช่างสงสัยและมักทดลองหยิบรูปทรงใหม่มาใช้งานเพื่อให้ได้ของเล่นตามแบบที่ได้ออกแบบไว้

*หมายเหตุ กราฟรูปแบบนี้สำหรับผู้ที่มาร่วม Course Maker

[7-10 YRS] 28 DEC – 29 DEC 2019

Once upon a time, the children of Taitonmai camp got lost in the forest! With the ancient science of the forest people, they had to invent and create different tools to help them on their adventure.

MULTIPLE INTELLIGENCE

เหรียญตรานี้สะท้อนถึงความสามารถด้านเข้าใจตนเองอย่างเด่นชัดในวันที่มาค่าย เด็กที่มีความสามารถในด้านนี้จะเข้าใจสภาพอารมณ์และความรู้สึกของตัวเองที่เกิดขึ้นในสภาพการณ์ที่แตกต่างกัน ชอบทำงานตามลำพัง เล่นตามลำพังได้อย่างสบายใจ

SPECIAL ACHIEVEMENT

เหรียญตรานี้สะท้อนให้เห็นถึงผู้มีทักษะในการสังเกตอย่างโดดเด่นแม้แต่เป็นรหัสที่ซ่อนไว้อย่างลึกลับในวันที่มาค่าย