? GROWTH MINDSET

บทความโดย ดร. ลินดา เยห์ ค่ายเด็ก ค่ายใต้ต้นไม้

“ วิธีการที่คุณพ่อคุณแม่สื่อสารกับลูกมีส่วนสำคัญที่ทำให้ลูกมองเห็นคุณค่าของตัวเอง เช่น การที่พ่อแม่ชื่นชมลูกว่ามีความมุ่งมั่นพยายามในการทำงานที่ยากและท้าทายให้สำเร็จ ลูกก็รับรู้ว่าพ่อแม่ให้ความสำคัญที่กระบวนการทำงานมากกว่าความสำเร็จที่เกิดขึ้น เมื่อคุณพ่อคุณแม่ส่งเสริมให้ลูกกล้าลองทำในสิ่งแปลกใหม่โดยไม่ตัดสินเรื่องข้อผิดพลาดหรือล้มเหลว ลูกจะเข้าใจว่าพ่อแม่เปิดใจยอมรับในกระบวนการเรียนรู้และลองผิดลองถูกของลูก และเมื่อพ่อแม่ให้น้ำหนักไปที่ความพยายามมากกว่าความสำเร็จ ผลที่เกิดขึ้นคือความรู้สึกปลอดภัย ไม่ถูกตัดสินว่าดีไม่พอ หรือเก่งไม่พอ ซึ่งเป็นการจุดประกายความกระหายใคร่เรียนรู้และเป็นจุดสำคัญของการพัฒนา growth mindset

คุณพ่อคุณแม่สามารถพัฒนา growth mindset ของลูกได้โดยการชวนให้ลูกมองถึงข้อดีของการโอบรับความท้าทาย ลองทำในสิ่งที่ไม่ถนัด เพื่อก้าวข้ามความกลัวความล้มเหลว ที่สำคัญคือการเป็นแบบอย่างของคนที่มี growth mindset เพื่อให้ลูกได้เห็นตัวอย่างการข้ามขีดจำกัดของของคุณพ่อคุณแม่ อาจพูดคุยเกี่ยวกับประสบการณ์การลองทำสิ่งท้าทาย ความรู้สึกที่เกิดขึ้น และวิธีการที่ใช้เพื่อข้ามพ้นความกังวลเมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ไม่คุ้นเคย สิ่งเหล่านี้ทำให้ลูกเรียนรู้ว่าการเติบโตต้องใช้ความพยายาม มุมานะ และการเปิดใจต่อความท้าทาย โดยที่มีคุณพ่อคุณแม่คอยสนับสนุนเมื่อพบจุดสะดุด ”

7851315 3764135

? เรียนรู้ vs ล้มเหลว

“Growth mindset (วิธีคิดแบบเปิดกว้างต่อการเรียนรู้) และ fixed mindset (วิธีคิดแบบปิดกั้นการเรียนรู้) ส่งผลให้บุคคลมีมุมมองด้านทัศนคติต่อความผิดพลาดล้มเหลว ความมุมานะพยายาม และเป้าหมายที่แตกต่างกัน ผู้ที่มี growth mindset จะมองว่าอุปสรรคเป็นสิ่งท้าทาย ทำให้กล้าที่จะลองทำสิ่งใหม่ ๆ และมีความเชื่อว่าความล้มเหลวเป็นบทเรียน โดยมีความมุมานะพยายามเป็นกลไกในการผลักดันการเติบโตของตนเอง ส่วนผู้ที่มี fixed mindset มักมองความล้มเหลวเป็นสิ่งที่ตัดสินตัวตนของตนเองจึงหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมที่มีความเสี่ยงในการล้มเหลวเพื่อให้รู้สึกว่าตนเองเก่งและดีพอ

8728341 scaled

? Mindset ทั้งสองแบบ

เป็นผลมาจากกระบวนการขัดเกลาทางสังคม (socialization) ซึ่งเด็กเรียนรู้จากการปฏิสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครู ถ้าคนใกล้ชิดมี mindset แบบใด เด็กมักมีแนวโน้มที่จะมี mindset แบบนั้น การศึกษาของ Stanford University ประเทศสหรัฐอเมริกา(1) พบว่าความเชื่อและพฤติกรรมของผู้ปกครองมีผลต่อการมองตนเองของเด็ก โดยผลการวิจัยที่น่าสนใจของการศึกษานี้คือทัศนคติของผู้ปกครองต่อความผิดพลาดล้มเหลวของลูกมีผลต่อการก่อร่างสร้าง mindset ของเด็ก

12291200 Mother scolding little daughter scaled

? ทัศนคติเกี่ยวกับความผิดพลาดล้มเหลว

มี 2 รูปแบบ ได้แก่ ความผิดพลาดล้มเหลวเป็นแรงกระตุ้นการเรียนรู้ และความผิดพลาดล้มเหลวเป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ ผลการศึกษาพบว่าพ่อแม่ในกลุ่มที่มองว่าความผิดพลาดล้มเหลวเป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้จะมุ่งความสนใจไปที่ผลลัพธ์ (เช่น ผลการเรียน) มากกว่าที่การเรียนรู้ของลูก และเมื่อลูกพบอุปสรรค พ่อแม่มักจดจ่อที่ “ปัญหา” มากกว่าการหาแนวทางการสนับสนุนการเรียนรู้ของลูก ซึ่งส่งผลให้ลูกมองว่าความสามารถเป็นสิ่งที่ตายตัว เปลี่ยนแปลงไม่ได้ ซึ่งสอดคล้องกับลักษณะของผู้ที่มี fixed mindset

27261704 7251417

? ในทางตรงข้าม

พ่อแม่ที่มองว่าความผิดพลาดล้มเหลวเป็นแรงกระตุ้นการเรียนรู้จะเห็นช่องทางในการเปลี่ยนความล้มเหลวเป็นโอกาสในการเรียนรู้ของลูก พ่อแม่ในกลุ่มนี้จะชวนลูกพูดคุยเพื่อเรียนรู้จากประสบการณ์ เช่น ทักษะที่ต้องพัฒนาเพิ่มเติม ความช่วยเหลือที่ต้องการ ซึ่งเกิดจากความเชื่อที่ว่าลูกอาจจะ “ยัง” ทำสิ่งนั้นไม่ได้ เหล่านี้เป็นการส่งเสริมให้ลูกมี growth mindset

8742038 scaled

? ข้อค้นพบที่น่าสนใจของการศึกษานี้คือ

ลูกสามารถรับรู้ได้ว่าพ่อแม่มีทัศนคติเกี่ยวกับความผิดพลาดล้มเหลวในรูปแบบใด ดังนั้นคำพูดและการกระทำของผู้ใหญ่ล้วนมีผลต่อการมองตนเองของเด็ก โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่ต้องพบกับอุปสรรค ความผิดพลาด หรือความล้มเหลว การที่พ่อแม่มุ่งเน้นความสนใจไปที่การเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพหรือการพิสูจน์ความสามารถของตนเองจึงเชื่อมโยงกับการที่เด็กจะมี growth หรือ fixed mindset”

*บทความเขียนโดย ดร. ลินดา เยห์

(1) Haimovitz, K. & Dweck, C.S. (2016). Parents’ views of failure predict children’s fixed and growth intelligence mind-sets. Psychology Science, 27(6), 859-869. DOI: 10.1177/0956797616639727.

Share This Article!