Kids Summer Camp

⛩️The World of Water Ninja (4-6, 7-10 Yrs)

Sat 13 – Mon 15 April 2024

 

?Be Water Young Ninjas!

ถึงเวลาที่เหล่านินจาจะเดินทางไปที่หมู่บ้านลับ เพื่อเรียนรู้วิถีสายน้ำอันเย็นฉ่ำ ฝึกกระบวนท่าแห่งคัมภีร์วารี ปีนป่ายด่านผจญภัยกลางบ่อใหญ่ ทดลองวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับน้ำ เล่น Slip and Slide และ เรียนประดิษฐ์แพไม้ไผ่เพื่อเดินทางผ่านบึงด่านทดสอบของ Master Ninja!

It’s time for the ninjas to journey to the secret village, to learn the ways of the cool and refreshing streams, practice the ancient techniques , traverse the adventure checkpoints in the vast abyss, experiment with water science, play Slip and Slide, and learn to craft bamboo rafts to pass through the Master Ninja’s testing pond!

Ninja Summer Poster 02

?Bodily-kinesthetic

มาฝึกทักษะร่างกายทั้งกล้ามเนื้อมัดใหญ่ ความแข็งแรง ความคล่องตัว ความยืดหยุ่น ผ่านกิจกรรมท้าทายปีนป่าย ห้อยโหนในธรรมชาติ !

Let’s train physical skills including muscle strength, toughness, agility, and flexibility through challenging activities such as jungle trekking and exploring the wilderness!

Ninja Summer Poster 03

?6 Fundamental Emotion

ทำความรู้จักอารมณ์พื้นฐานทั้ง 6 ความสุข ความเศร้า ความไม่พอใจ ความกลัว ความตกใจ และความโกรธ ส่งเสริมอารมณ์ Positive และ เท่าทันรู้จักควบคุมอารมณ์ Negative ผ่านภารกิจของนินจา

Introduce the 6 basic emotions: happiness, sadness, dissatisfaction, fear, surprise, and anger. Promote positive emotions and simultaneously learn to control negative emotions through the tasks of the ninja.

Ninja Summer Poster 04

?Compassion

ความเข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อื่น เรียนรู้การทำงานเป็นทีม เข้าสังคม ช่วยเหลือเกื้อกูล เหล่านินจาต้องทำงานเป็นทีม นำจุดเด่นของแต่ละคนมาผสานกันเพื่อสร้างหน่วยนินจาที่สามัคคี ช่วยกันเอาชนะอุปสรรค์เพื่อทำภารกิจให้สำเร็จลุล่วง!

Understanding oneself, understanding others, learning teamwork, integrating into society, assisting the needy—these are essential for ninjas. They must work as a team, combining each person’s strengths to create a unified ninja unit. Together, they overcome obstacles to successfully accomplish their missions!

TTM 339

?Water Stem Experiment

เด็กๆจะได้ทำการทดลองเกี่ยวกับน้ำในแบบฉบับพิเศษของวิชานินจา มาออกแบบอุปกรณ์พ่นน้ำ ลำเลียงน้ำจากหมู่บ้านหนึ่งไปอีกหมู่บ้านหนึ่ง และฝึกวิชาลอยตัวในน้ำอย่างปลอดภัย!

The children will have the opportunity to engage in a special water experiment as part of their ninja training. They will design water spraying devices, transport water from one village to another, and practice safe floating techniques in the water!

ACTIVITY SCHEDULE – DAY 1

Time Activity Details
9.00 – 9.40 Welcome to the world of water Ninja

 • We will play some ice-breaking games for students to get to know each other and their teachers. Students will be introduced to their mission of the day.
9.40 – 10.30 Design Your Own Ninjas!

 • Whether you envision a Fire Water Ninja, a cool and refreshing one, or even a Metal Ninja with a touch of water, feel free to let your imagination run wild! In the realm of Water Ninja, possibilities are as limitless as your creativity
10.30 – 10.45 Break
10.45 – 12.30 Storytime & Explore The Land

 • We’ll dive into the enchanting world beneath the sea, exploring its magical wonders. Students will embark on an exciting quest to hunt for the legendary Ninja Power Rocks, unlocking the secrets and powers hidden within the depths of the story.”
12.30 – 13.00 Lunch
13.00 – 15.00 Adventure Gear!

 • In the scorching heat of the summer at Mash Land, the Water Ninja gather in their secret workshop. Here, they craft their covert arsenal, including the elusive Water Bomb and the whimsical Bubble Shuriken. Get ready to experience the refreshing art of the splash technique, as the Water Ninja brings a cool and playful twist to combat the summer heat!

The Fountain Land!

 • As we journey to Fountain Land, a delightful oasis awaits us. Get ready to revel in the joy of spray sprinkles, immersing ourselves in the refreshing cool breeze of water amidst the scorching summer heat. It’s a whimsical adventure where fun and relief intertwine, making our visit to Fountain Land a memorable and rejuvenating experience.

ACTIVITY SCHEDULE – DAY 2

Time Activity Details
9.00 – 9.40 Revise

 • To set the stage for today’s thrilling adventure, we’ll begin with lively ice-breaking games. These activities will not only energize the students but also serve as a refreshing review of yesterday’s experiences, ensuring everyone is ready for the exciting journey that awaits.
9.40 – 10.30 Ninja Headband

 • Following the ice-breaking games, students will delve into a creative session where they’ll design their own individual Ninja Headbands, showcasing personal flair and style. 
10.30 – 10.45 Break
10.45 – 12.30 Construct The Raft!

 • Ninja Rafts! The young ninjas will engage in crafting land rafts, while the older ninjas will take on the challenge of building real rafts to navigate the waters of Mash Land. Get ready for a hands-on experience that combines creativity, teamwork, and the thrill of floating in the adventure-filled Mash Land!
12.30 – 13.00 Lunch
13.00 – 15.00 Explore The Mash Land

 • Embark on a captivating journey as we set sail to explore Mash Land aboard our unique bamboo rafts! What secrets await us along the way? Join the expedition to uncover the mysteries and delights that this adventure on the water has in store!

Jungle Encoding

 • Deep within the heart of Mash Land, an ancient Kanji symbol holds the key to hidden secrets. Our ninjas must use their skills to decode this mysterious symbol and unravel the clue it conceals.

ACTIVITY SCHEDULE – DAY 3

Time Activity Details
9.00 – 9.40 Return From the Mash Land

 • As the team reunites, they receive a mysterious message from the Grand Master of the Water Ninja Clan in the form of a strange clue attached to a strong arrow. This marks the beginning of their final mission, as they decipher the enigmatic message and prepare for the ultimate challenge that awaits them.
9.40 – 10.30 Shinobi Tools

 • Get ready for a creative adventure! We’re crafting our very own, one-of-a-kind tools exclusively designed for us ninjas. Unleash your imagination as we delve into the art of creating unique and personalized tools that will set us apart in the ninja world!
10.30 – 10.45 Break
10.45 – 12.30 The Lost island

 • In the midst of the unknown, a peculiar tiny island has surfaced out of nowhere. as we venture into the uncharted territory, eagerly exploring to unveil the secrets that lie beneath the surface of this mysterious isle. 

The Squid Ninja

 • The Squid Ninja has appeared, bringing forth a series of challenging games for our ninja apprentices. To unlock the gateway to the secret waterfall, they must conquer three demanding challenges and gain access to the hidden wonders that await beyond the gate.
12.30 – 13.00 Lunch
13.00 – 15.00 The Land of Waterfall

 • The discovery of the hidden Mermaid Waterfall marks a pivotal moment for our ninjas. To navigate this enchanting terrain, they’ll embark on a thrilling descent using slip-and-slide techniques. The journey doesn’t end there – a final test awaits as they climb a bamboo water path, unveiling greater powers that will elevate their ninja skills to new heights.”

 

*บทความเขียนโดยครูปั๊ม

Co-Founder, Taitonmai

คุณครูนักออกแบบอุตสาหกรรมที่หลงใหลการผจญภัยและการประดิษฐ์ของเล่นเป็นชีวิตจิตใจ เคยร่วมวิจัยและศึกษาต่อชั้นปริญญาโท ที่ Kyoto Institute of Technology จึงมีความสนใจกระบวนการเรียนรู้ผ่านธรรมชาติและวิถีชีวิตในสไตล์ชาวญี่ปุ่น

Share This Article!