ค่ายวิทยาศาสตร์

🧪 Chemical Chaos (4-6, 7-10 Yrs) Sun 24 March 2024

ค่ายนี้เน้นการทดลองในเชิงเคมี outdoor เกี่ยวกับ สสาร การแปรรูป และปฏิกริยาเคมี มีการทดลอง Oobleck สสาร Non – newton Slime หลากหลายสูตร Bouncy Ball, Squish ball, Galaxy in a Bottle เด็ก ๆ จะได้ฝึกขั้นตอน Scientific method และพัฒนา Logic โดยที่เขาเองอาจจะไม่รู้ตัว!

This camp focuses on chemical experiments with an outdoor emphasis, involving substances, transformations, and chemical reactions. Various experiments include Oobleck, Non-Newtonian Slime, Bouncy Ball, Squish Ball, and Galaxy in a Bottle. Through these activities, children will practice the scientific method and develop logical thinking, often without even realizing it!

🧬 Scientific Thinking

ฝึกตั้งสมมติฐาน ทดลอง สรุปการทดลอง ผ่านการเล่น!

Training to form hypotheses, conducting experiments, and summarizing the results are all part of the learning process, experienced through play!

🔎 Logical Skill

พัฒนาทักษะกระบวนการคิด ความเป็นเหตุเป็นผล อย่างเป็นระบบ

Developing systematic thinking skills and understanding cause and effect systematically.

👩🏻‍🔬 Hands-On Experiment

เรียนรู้จากการลงมือทำ ลองผิดลองถูก ปรับสูตรทดลองได้ตามจินตนาการ

Learning through hands-on experience, trying both right and wrong approaches, and adjusting experimental formulas based on creativity and imagination.

ACTIVITY SCHEDULE

Time Activity Details
9.00 – 9.40 Getting to Know

  • We will play some ice-breaking games for students to get to know each other and their teachers. We will then break into groups and students will be introduced to their mission of the day.
9.40 – 10.30 The Invisible Masterpiece

  • We’ll be diving into the basics of chemistry while having fun with watercolors and invisible ink to create some truly unique artwork!
10.30 – 10.45 Break
10.45 – 12.00 Storytime

  • The teacher will share our original scientific tales with the students, sparking their curiosity and encouraging them to embrace both the wonders of science and the adventures that lie ahead.
  • Let’s dive into the story of a young scientist and the exciting adventure waiting out there! Students will have a blast hunting down the legendary glass “winks” from the tale.

Science Google

  • Before diving into our science experiment this afternoon, we’ll prioritize crafting a safety google to ensure a secure environment for everyone involved!
12.00 – 12.30 Lunch
12.30 – 14.00 The Alien Stations #1

  • Teams will rotate to “Alien Stations” to experiment with slime, oobleck going from liquid to liquid and solid, and solid objects.
  • Giant Bubble – We will experiment with sticky huge bubbles from cornstarch and sticky water
  • Multiple Slime – We’ll experiment with slime using various types of glue, including white glue, clear glue, and a variety of formulas to explore different textures and properties.
14.00 – 14.20 Break
14.20 – 16.00 The Alien Stations #2

  • Bouncy Ball – Let’s create a bouncy ball using a special sticky fluid that’s so resilient it can bounce all the way to the moon!
  • Galaxy in a Bottle – We’ll experiment by combining various substances in a single bottle to create a one-of-a-kind galaxy that we can hold in the palm of our hand back home.

*บทความเขียนโดยครูปั๊ม

Co-Founder, Taitonmai

คุณครูนักออกแบบอุตสาหกรรมที่หลงใหลการผจญภัยและการประดิษฐ์ของเล่นเป็นชีวิตจิตใจ เคยร่วมวิจัยและศึกษาต่อชั้นปริญญาโท ที่ Kyoto Institute of Technology จึงมีความสนใจกระบวนการเรียนรู้ผ่านธรรมชาติและวิถีชีวิตในสไตล์ชาวญี่ปุ่น