Summer English Camp

🏰 The Quest (4-6, 7-10 Yrs) Sat 20 – Sun 21 April 2024

🧭 ค่ายนี้คุณครูได้ชวนแขกรับเชิญคนพิเศษ Mr. James Lloyd คุณครูจากสหราชอาณาจักรผู้มีประสบการณ์สอนภาษาอังกฤษให้นักเรียนไทยมากกว่า 10 ปี

 

🧭 This camp has invited a special guest, Mr. James Lloyd, an experienced English teacher from the United Kingdom who has been teaching English to Thai students for over 10 years.

 

📚 มาฝึกทักษะภาษากับ Native English Teacher!

ผ่านการผจญภัยออกเดินทางในโลกเวทมนตร์ 2 วันเต็ม ค่ายนี้มุ่งเน้นพัฒนาทักษะ EF (Executive Functions) กล้าคิด กล้าทำ รู้จักแก้ไขปัญหา อยู่ร่วมเข้าใจผู้อื่นเข้าใจตนเองผ่าน Quest ที่เหล่านักผจญภัยจะได้รับมอบหมาย ไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือชาวบ้าน การสำรวจ Dungeon หรือการรวบรวมอัญมณีเพื่อสร้างอุปกรณ์ของผู้กล้า

Join us to hone your language skills with a Native teacher through a two-day immersive adventure in the enchanted realm. This camp prioritizes the development of Executive Functions (EF) skills, including bold thinking, decisive action, adept problem-solving, empathetic understanding of others, and self-awareness. Through quests assigned to adventurers, be it aiding villagers, exploring dungeons, or gathering treasures to fashion courageous equipment, participants will fortify their capacities.

🗺️ EF (Executive Functions)

เหล่านักผจญภัยจะถูกท้าทายด้วยปัญหาเฉพาะหน้า ที่ต้องใช้ไหวพริบ ความยืดหยุ่นทางความคิด และการรู้เท่าทันตนเองจึงจะสามารถคลี่คลายปัญหาได้!

Adventurers will be challenged by specific problems that require quick thinking, flexibility of mind, and self-awareness to effectively solve!

Artboard 1 copy 4

🤗 Compassion

ในทุกภารกิจเด็ก ๆ จะได้รับมอบหมายให้ทำงานเป็นทีม คุณครูจะช่วยให้เด็ก ๆ ได้แสดงศักยภาพช่วยเหลือ สมาชิกในทีมตามทักษะที่ตัวเองถนัด ให้น้อง ๆ ได้เริ่มเข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อื่นมากขึ้น

In every mission, children will be assigned to work as a team. You, as a teacher, will help the children showcase their helping abilities, with team members utilizing their own skills. This will enable the children to better understand themselves and others.

Artboard 1 copy 2

🎨 Design Thinking

ในโลกแฟนตาซีที่ไม่มีข้อจำกัด เด็ก ๆ จะได้พัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบ ไปกับภารกิจการสร้าง / craft สิ่งประดิษฐ์เวทมนตร์ที่สามารถนำมาใช้ผจญภัยจริง ๆ ได้!

In a limitless fantasy world, children will develop systematic creative thinking skills through missions involving the creation/crafting of magical artifacts that can be used in real adventures!

ACTIVITY SCHEDULE – DAY 1

Time Activity Details
9.00 – 9.40 Friendship Forge – Building Bonds

 • Campers work together on a “Friendship Mural” where each contributes a unique piece, emphasizing the importance of collaboration and understanding.
9.40 – 10.30 Adventurer Flag

 • Teams will design crests for their own house to prepare for a long adventure ahead.
10.30 – 10.45 Break
10.45 – 12.30 Storytime

 • We’ll take a look at the world under the sea and see what magic lies there!
 • Students will hunt for the legendary glass “winks” from the story.
 • Afterward, we will engage in the exciting task of plotting adventure maps using data collected from our teams.
12.30 – 13.00 Lunch
13.00 – 14.30 Let’s Build a Castle

 • Students will acquire the skills to construct a castle using diverse paper boxes and lightweight bricks, customizing and decorating their creations to reflect the grandeur of their unique vision.
14.30 – 15.00 Afternoon Break
15:00-16:00 Enchanted Forest

 • The day concludes with nature-themed games like “Gnome’s Treasure Hunt” and “Dragon Egg Relay,” promoting physical activity, teamwork, and strategic thinking.

ACTIVITY SCHEDULE – DAY 2

Time Activity Details
9.00 – 9.40 Morning Welcome and Recap

 • Campers are greeted by mystical creatures from the enchanted meadow. A recap includes a “Memory Game” where they recall key moments from the previous day’s adventures.
9.40 – 10.30 Tools For Adventurers

 • Building on yesterday’s experience, we will craft our own set of adventure tools.
10.30 – 10.45 Break
10.45 – 12.30 The Tavern

 • Adventurers will find themselves at the bustling tavern, where a diverse array of quests beckons. These quests extend beyond mere challenges, involving meaningful endeavors such as assisting the local populace in their unique predicaments and embarking on exhilarating journeys to unearth coveted treasures concealed in the farthest reaches of the realm.
12.30 – 13.00 Lunch
13.00 – 14.30 Quest for Kindness Relay

 • Campers partake in a relay race with challenges focusing on acts of kindness, cooperation, and effective communication. Each successful completion brings them closer to uncovering the final treasure.
14.30 – 15.00 Afternoon Break
15:00-16:00 Grand Finale Quest – The Great Treasure Hunt

 • Campers embark on the ultimate adventure, combining all skills learned throughout the camp. The treasure hunt unfolds, leading them to a hidden treasure chest filled with symbolic treasures representing their growth.

*บทความเขียนโดยครูปั๊ม

Co-Founder, Taitonmai

คุณครูนักออกแบบอุตสาหกรรมที่หลงใหลการผจญภัยและการประดิษฐ์ของเล่นเป็นชีวิตจิตใจ เคยร่วมวิจัยและศึกษาต่อชั้นปริญญาโท ที่ Kyoto Institute of Technology จึงมีความสนใจกระบวนการเรียนรู้ผ่านธรรมชาติและวิถีชีวิตในสไตล์ชาวญี่ปุ่น

Share This Article!