Kids Summer Pattaya Camp

Hidden Ninja Village (3-8 Yrs)

Sat 01 – Sun 02 June 2024

🌟 ภารกิจตอนใหม่ล่าสุดของเหล่านินจาน้อย Project ค่ายสัญจรตอนพิเศษสุด ๆ ของค่ายใต้ต้นไม้ และ Lovell International School @Pattaya (รุ่น 3-8 ปี) พวกเราจะออกเดินทางเพื่อไปฝึกฝนวิชานินจาที่หมู่บ้านลับกัน! เหล่านินจาจะได้ฝึกฝนทักษะเพื่อก้าวสู่วิถีนินจาที่แท้จริง!

The latest mission of the young ninjas! The ultimate special expedition project of Taitonmai Camp and Lovell International School @Pattaya (ages 3-8). We are embarking on a journey to train in ninja skills at the Secret Village! The ninjas will hone their skills to become true ninjas! 🌊

Screenshot 2024 03 28 161105

🤩 6 Fundamental Emotions

ทำความรู้จักอารมณ์พื้นฐานทั้ง 6 ความสุข ความเศร้า ความไม่พอใจ ความกลัว ความตกใจ และความโกรธ ส่งเสริมอารมณ์ Positive และ เท่าทันรู้จักควบคุมอารมณ์ Negative ผ่านภารกิจของนินจา

Introduce the 6 basic emotions: happiness, sadness, dissatisfaction, fear, surprise, and anger. Promote positive emotions and simultaneously learn to control negative emotions through the tasks of the ninja.

🏃 ฝึกการปีนป่าย

มาฝึกทักษะร่างกายกล้ามเนื้อมัดใหญ่ ผ่านการปีนป่ายด่านค่ายกลนินจา แห่งอาณาจักร Lovell

Let’s train physical skills and build strong muscles by navigating through the obstacles of the Ninja Camp in the Kingdom of Lovell.

💦 วิทยาศาสตร์จากวิชานินจาแห่งสายน้ำ

มาฝึกวิชานินจาแห่งสายลมและสายน้ำในบ่อน้ำกลางป่า พัฒนาทักษะกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบผ่านการทดลองวิทยาศาสตร์ด้วยการผจญภัย

Let’s practice the study of meditation of the wind and the water currents in the forest pond. Develop systemic thinking skills through scientific experimentation by adventuring.

🧗 ค่ายกลนินจา

หาทางออกจากด่านค่ายกลแสนสนุก ตามล่าหาสมบัติที่ซ่อนอยู่ในห้องลับ เหล่านินจาน้อยต้องฝึกการสังเกตหาเบาะแส เพื่อปลดล๊อคห้องสมบัติ แห่งอาณาจักรนินจา

To escape from the thrilling Ninja Camp maze, the young ninjas must hone their observation skills to find hidden treasures concealed within the secret chamber. They must carefully search for clues to unlock the treasure chamber in the Kingdom of Ninjas.

🌊 เข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อื่น

ภารจกิจนินจาไม่สามารถทำสำเร็จด้วยตนเองได้ เด็กๆจะได้เรียนรู้พื้นฐาน Compassion การสังเกตผู้อื่น สังเกตตนเอง Balance ความสนใจของเพื่อนๆในทีมเพื่อบรรลุเป้าหมายจาก อาจารย์นินจา ริมชายหาด!

Ninja missions cannot be accomplished alone. Children will learn the basics of compassion, observing others, self-awareness, balance, and teamwork to achieve goals from their ninja teachers!

พร้อมกันหรือยังกับการผจญภัยครั้งใหม่ล่าสุด เตรียมชุดให้พร้อมแล้วมาออกเดินทางกันเถอะ!

Are you ready for the latest adventure? Get your gear ready and let’s embark on this journey together!

ACTIVITY SCHEDULE – DAY 1

Time Activity Details
12.00 – 13.00 Arrived At Lovell International School
13.00 – 14.30 A Team of Adventures & Land Explorer

 • We will then break into groups and students will be introduced to their mission of the day.
 • Students will create a Ninja Unit flag for their team. This flag will be a team symbol.
 • Students will hunt for Magic currency
 • The “currency” will be used to exchange for adventure materials, such as cardboard & tools
14.30 – 15.00 Afternoon Break
15.00 – 16.00 Adventure Base

 • Students help each other design adventure outposts for future adventure night adventures, Students will learn how to make a shelter from cardboard and color to prepare for tomorrow’s adventure!
16.00-16.30 Travel to Cape Dara

 • Depart from Lovell International School and head to Cape Dara.
16.30-17.30 Beach Ninja Training

 • Engage in beachside ninja training sessions.
 • Explore the dynamics of water waves to understand oneself better.
17.30-18.30 Beach Ninja Party

 • Enjoy a lively beach party with fellow campers.
 • Participate in games, music, and entertainment by the sea.

ACTIVITY SCHEDULE – DAY 2

Time Activity Details
9.00 – 10.30 Smoke Screen Jitsu!

 • We will learn how to craft Ninja Legendary tools Shuriken and Smoke Screen, a crafting and experimenting quest

Balance Training! 

 • Students will practice walking and balancing across tree stumps and a long log, in addition to climbing a wooden mountain all in nature!
10.30 – 11.00 Snack Break
11.00 – 12.00 The Water Ninja

 • The young ninja mastered water manipulation, seamlessly transporting water and creating formidable water bombs. This newfound skill enhanced both their defensive and offensive capabilities, marking a significant step in their journey toward becoming skilled warriors.
12.00 – 13.00 Lunch Break
13.00 – 15.00 The Investigation Quest

 • Receiving cryptic letters, the young ninjas formed a tight-knit alliance to decode the messages and unravel the mysteries haunting their village. With a shared sense of purpose, they collaborated seamlessly, determined to get to the bottom of the enigma.
 • Following the encoded clues, the intrepid ninjas found themselves at the imposing Maz Mania Castle. Undaunted, they scaled its tall walls, relying on sheer bravery to unearth the elusive clues that held the key to solving the peculiar case in their village. In the face of uncertainty, their unity and fearless approach paved the way for a thrilling adventure as they delved deeper into the secrets concealed within the castle’s mysterious maze.

Price for 2 days Camp!

Camp Price (2 Days) 6,900.- THB
Camp & Accommodation at Cape Dara Deluxe Room

(1 Night Stay with 2 Parents and 1 student)

ROOM

11,400.- THB
*For specific customization (extra room, change room type, etc) please contact us for a custom quotation.

*10% Discount on base camp price for returned campers or registered in a pair.

*Additional Bed 1,200.- THB for adults. 600.- THB for children.

Price Included

 • Breakfast for parents and students at restaurants during their stay. (For Hotel Guest Package)
 • Lunch and snack breaks for students during camp days.
 • 2 Days Travel insurance for students.

Price not included

 • Transportation fare to Pattaya
 • Lunch for parents.

 

*บทความเขียนโดยครูปั๊ม

Co-Founder, Taitonmai

คุณครูนักออกแบบอุตสาหกรรมที่หลงใหลการผจญภัยและการประดิษฐ์ของเล่นเป็นชีวิตจิตใจ เคยร่วมวิจัยและศึกษาต่อชั้นปริญญาโท ที่ Kyoto Institute of Technology จึงมีความสนใจกระบวนการเรียนรู้ผ่านธรรมชาติและวิถีชีวิตในสไตล์ชาวญี่ปุ่น

Share This Article!