CAMPER PROFILE

Welcome to the camper profile page! This page will contain different badges that your child has received throughout the different camps they have attended.

อริณรดา ศุภกิจจานุสันติ์ อลีน

Read More

[Level2]

In this maker course, we learn the fundamental of designing 3d objects. Based on the design thinking method, students will unleash their creativity by designing a product of their interest, understanding the imagination world’s dimension, and learning to combine geometry to create their mechanic toys.

Planning (การวางแผน)
Spatial (ความเข้าใจมิติสัมพันธ์)
Concentration (สมาธิในการจดจ่อ)
Mechanic (การออกแบบกลไก)
Adaptation (การปรับใช้เครื่องมือตามสถานการณ์)
Exploration (ความช่างสงสัย ทดลองค้นหาวิธีการใหม่ๆ)

ในคลาสนี้น้องอลินมีพัฒนาการอย่างมากในความเข้าใจมิติสัมพันธ์น้องสามารถประกอบรูปทรงที่มีรายละเอียดมากกว่า 10 ชิ้นเพื่อสร้างชิ้นงานของตนเองได้ตามจินตนาการ ในส่วนของการใช้กลไกสร้างของเล่น น้องได้เรียนรู้เรื่องการใช้ แกน โซ่ เชือก เพื่อสร้างของเล่นเคลื่อนไหว อย่างไรสุดท้ายแล้วน้องบอกคุณครูว่าอย่างปรับกลไกเป็นตามแบบของตนเอง ซึ่งน้องได้สร้างตะขอเกี่ยว ชิงช้าขึ้นมา เป็นการประยุกต์ใช้กลไกโซ่ ออกมาได้ตามแบบของน้องเอง น้องอลินสามารถวางแผนการออกแบบได้ดีขึ้นโดยน้องจะวาดภาพบน ipad และสามารถเล่าจินตนาการให้คุณครูฟังเข้าใจได้ง่าย น้องมีความกระตือรือร้นมากในการออกแบบชิ้นงานโดยในทุกคลาสน้องจะชอบออกแบบชิ้นงานเล็กๆ แต่มีจำนวนหลายชิ้น ซึ่งในแต่ละชิ้นมีประโยชน์การใช้สอยและรูปทรงที่แตกต่างกัน

*หมายเหตุ กราฟรูปแบบนี้สำหรับผู้ที่มาร่วม Course Maker

[Level1]

In this maker course, we learn the fundamental of designing 3d objects. Based on the design thinking method, students will unleash their creativity by designing a product of their interest, understanding the imagination world’s dimension, and learning to combine geometry to create their unique form.

Planning (การวางแผน)
Spatial (ความเข้าใจมิติสัมพันธ์)
Concentration (สมาธิในการจดจ่อ)
Adaptation (การปรับใช้เครื่องมือตามสถานการณ์)
Exploration (ความช่างสงสัย ทดลองค้นหาวิธีการใหม่ๆ)

น้องอลินมีพื้นฐานความเข้าใจมิติสัมพันธ์ที่ดี สามารถเคลื่อนย้ายวัตถุในโลก 3 มิติได้ และมีพัฒนาการที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดคลาสเรียน จนสุดท้ายสามารถเคลื่อนที่ชิ้นส่วน ปรับเปลี่ยน และหมุน เพื่อสร้างชิ้นงานของตนเองตามจินตนาการได้ตามต้องการ น้องมีเรื่องราวและความคิดสร้างสรรค์ โดยน้องจะมีไอเดียใหม่ๆมาเล่าให้คุณครูฟังและพร้อมจะทดลองสร้างชิ้นงานตามจินตนาการทุกครั้งที่เจอกัน น้องมีสมาธิดีมากสามารถจดจ่อกับการออกแบบได้เป็นระยะเวลานาน น้องมีความสนใจช่างสงสัยและมักทดลองหยิบรูปทรงใหม่มาใช้งานเพื่อให้ได้ของเล่นตามแบบที่ได้ออกแบบไว้

*หมายเหตุ กราฟรูปแบบนี้สำหรับผู้ที่มาร่วม Course Maker

[7-10 YRS] 28 DEC – 29 DEC 2019

Once upon a time, the children of Taitonmai camp got lost in the forest! With the ancient science of the forest people, they had to invent and create different tools to help them on their adventure.

MULTIPLE INTELLIGENCE

เหรียญตรานี้สะท้อนถึงความสามารถด้านเข้าใจตนเองอย่างเด่นชัดในวันที่มาค่าย เด็กที่มีความสามารถในด้านนี้จะเข้าใจสภาพอารมณ์และความรู้สึกของตัวเองที่เกิดขึ้นในสภาพการณ์ที่แตกต่างกัน ชอบทำงานตามลำพัง เล่นตามลำพังได้อย่างสบายใจ

SPECIAL ACHIEVEMENT

เหรียญตรานี้สะท้อนให้เห็นถึงผู้มีทักษะในการสังเกตอย่างโดดเด่นแม้แต่เป็นรหัสที่ซ่อนไว้อย่างลึกลับในวันที่มาค่าย

Camp Photos Day 1
CAMP PHOTOS DAY 2
For more information, please feel free to contact us via email!