CREATE

การสร้างสิ่งประดิษฐ์จากจินตนาการให้ออกมาเป็นชิ้นงานจริง การประดิษฐ์จะเป็นกิจกรรมที่เด็กๆจะได้ทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มโดยใช้อุปกรณ์ที่มีสร้างสรรค์ให้กลายเป็นสิ่งใหม่ เด็กๆจะได้สร้างสิ่งของให้เป็นไปตามเป้าหมายของตัวเอง การสร้างสรรค์จะสื่อให้เห็นถึงจินตนาการที่กว้างไกลของเด็กแต่ละคน

More in How We Play