ค่ายปิดเทอม

ค่ายปิดเทอม The Quest! มาร่วมผจญภัยในโลกเวทมนตร์กัน! สำหรับน้อง ๆ อายุ 4-10 ปี

เด็ก ๆ ทุกคนมีศักยภาพความโดดเด่นที่แตกต่างกัน ในค่ายนี้ทุกคนจะได้ฝึกทักษะความเป็นผู้นำเสริมสร้างความมั่นใจผ่าน Quest ที่เหล่านักผจญภัยจะได้รับมอบหมาย ไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือชาวบ้าน การสำรวจดันเจียนหรือการรวบรวมอัญมณีเพื่อสร้างอุปกรณ์ของผู้กล้า! ภารกิจอันหลากหลายที่ต้องใช้ความถนัดเฉพาะทางในแต่ละด้านของเด็ก ๆ แต่ละคนถึงจะสำเร็จได้!

Every little adventurer here has potential in their own right! In this camp, get ready to unleash your inner leader and boost that confidence through quests that will make you the ultimate hero. From aiding villagers in distress to conquering dungeons and gathering treasures to crafting epic gear – each mission is a chance to showcase your unique skills. It’s a diverse playground of challenges, and every little hero is on a quest to be the best!

แก้ไขปัญหา!

PUZZLE SOLVING!

ทดสอบทักษะสมอง!

Executive Functions

เหล่านักผจญภัยจะถูกท้าทายด้วยปัญหาเฉพาะหน้าที่ต้องใช้ไหวพริบ ความยืดหยุ่นทางความคิด และการรู้เท่าทันตนเองจึงจะสามารถคลี่คลายปัญหาได้!

The little adventurers will be faced with challenges that require quick thinking, flexibility, and staying ahead of the game. Only by being sharp, thinking on their feet, and staying in the know, can they unravel the puzzles and conquer those unique missions!

แสดงออกและจินตนาการ

EXPRESS AND IMAGINE

เห็นอกเห็นใจ!

Compassion!

ในทุกภารกิจเด็ก ๆ จะได้รับมอบหมายให้ทำงานเป็นทีม คุณครูจะช่วยให้เด็ก ๆ ได้แสดงศักยภาพช่วยเหลือ สมาชิกในทีมตามทักษะที่ตัวเองถนัด ให้น้อง ๆ ได้เริ่มเข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อื่นมากขึ้น

In every mission, the kids will be assigned to work as a team. With teacher’s guidance, the little ones will showcase their helping skills, complementing their team members based on their individual talents. This not only allows them to understand themselves better but also fosters a deeper understanding of others. Teamwork makes the dream work, and under your guidance, these kiddos are on the path to self-discovery and building stronger connections with each other!

เหรียญตราที่มุ่งเน้นเกี่ยวกับทักษะต่าง ๆ ซึ่งเป็นทักษะสำคัญที่ทำให้สามารถทำภารกิจต่าง ๆ สำเร็จได้! Badges focus on various attributes that make a successful on their quests!

หลังการผจญภัยจบลง เด็ก ๆ จะได้รับเหรียญตราที่สะท้อนถึงความสามารถที่ยอดเยี่ยมที่สุดของเขาในวันค่าย

After their adventure, campers will receive one of these badges that most reflect their strength on camp day.